ЈЕЗИЧКА СЛИКА ДЕТЕТА У „РЕЧНИКУ КОСОВСКО-МЕТОХИСКОГ ДИЈАЛЕКТА” ГЛИГОРИЈА ЕЛЕЗОВИЋА

  • Тамара Ђурић Катедра за српски језик са јужнословенским језицима Филолошки факултет, Универзитет у Београду
Кључне речи: дете, творба, лексика, семантика, пејоративи, косовско-метохијски дијалекат, турцизми, културолошки концепт, народна педагогија

Сажетак

Тема овог рада је језичка слика детета која се истражује на грађи из „Речника косовско-метохиског дијалекта” Глигорија Елезовића. Циљ рада је да се опише стереотип детета и да се тиме представи култура Косоваца у XIX веку. Називи за децу испитују се семантички, творбено, етимолошки и културолошки. Истражују се модели грађења, као и потреба за називима за децу, те се тиме упознаје и култура Срба на Косову. Испитује се статус хипокористика и пејоратива и разматра се потенцијал за погрдна значења код појединих назива за децу. Велики број негативно обележених назива за дете објашњава се са језичког становишта, као и са становишта сакралног модела детета. Анализирајући значења лексема којима се називају и квалификују деца, откривамо за које се вредности народ у XIX веку нарочито залагао.

Референце

ИЗВОРИ

Елезовић, Глигорије (1932). Речник косовско-метохиског дијалекта, I (А–Њ). Београд: Српска краљевска академија.

Елезовић, Глигорије (1935). Речник косовско-метохиског дијалекта, II (О–Ш). Београд: Српска краљевска академија.

Оташевић, Ђорђе (2012). Фразеолошки речник српског језика. Нови Сад: Прометеј.

Пипер, Предраг, Рајна Драгићевић и Марија Стефановић (2005). Асоцијативни речник српскога језика : Део 1, од стимулуса ка реакцији. Београд: Београдска књига ‒Филолошки факултет ‒ Службени лист.

РМС: Речник српскохрватскога књижевног језика, I–III, Нови Сад ‒ Загреб: Матица српска ‒ Матица хрватска, 1967‒1969. IV‒VI, Нови Сад: Матица српска, 1971‒1976.

РСАНУ: Речник српскохрватског књижевног и народног језика. I‒. Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 1959‒.

Речничка платформа Расковник. 22. 5. 2022.

*

Skok, Petar (1971). Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.ЛИТЕРАТУРА

Бартмињски, Јежи (2011). Језик – слика – свет : Етнолингвистичке студије. Београд: SlovoSlavia.

Драгићевић, Рајна (2010). Лексикологија српског језика. Београд: Завод за уџбенике.

Драгићевић, Рајна (2016). Словенска лексика за људске особине и емоције у Елезовићевом Речнику косовско-метохиског дијалекта. Јужнословенски филолог. LXXII/ 1–2: 33–64.

Жугић, Радмила (2012). Семантичке реализације суфикса -че у именичким изведеницама средњег рода у призренско-тимочким говорима. Зборник радова Филозофског факултета. XLII/1: 223–230.

Стевановић, Михаило (19865). Савремени српскохрватски језик : Граматички системи и књижевнојезичка норма, I Увод, фонетика, морфологија. Београд: ИРО Научна књига.

Стевановић, Михаило (19894). Савремени српскохрватски језик : Граматички системи и књижевнојезичка норма, II Синтакса. Београд: ИРО Научна књига.

Требјешанин, Жарко (20002). Представа о детету у српској култури. Београд: Југословенски центар за права детета.

Ћорић, Божо (2008). Творба именица у српском језику : Одабране теме. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.

*

Peco, Asim (19894). Pregled srpskohrvatskih dijalekata. Beograd: IP Naučna knjiga.
Објављено
13. 03. 2023.
Bрој часописа
Секција
Чланци