https://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/issue/feed Прилози проучавању језика 2021-07-12T20:21:15+00:00 Душанка Звекић Душановић vlaslo@ptt.rs Open Journal Systems Прилози проучавању језика https://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2215 ПОВОДОМ ПЕДЕСЕТОГ БРОЈА ЧАСОПИСА ПРИЛОЗИ ПРОУЧАВАЊУ ЈЕЗИКА 2021-07-12T20:21:15+00:00 Ивана Антонић iantonic@ff.uns.ac.rs <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> 2019-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2216 ЧАСОПИС ПРИЛОЗИ ПРОУЧАВАЊУ ЈЕЗИКА ПОЛА ВЕКА МЕЂУ НАМА: ЛИЧНО СЕЋАЊЕ 2021-07-12T20:21:15+00:00 Свенка Савић svenka@eunet.rs <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> 2019-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2217 ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ ИТАЛИЈАНИЗАМА У ГРАМАТИЦИ ИТАЛИЈАНСКОЈ ВИКЕНТИЈА ЉУШТИНЕ (1794) 2021-07-12T20:21:14+00:00 Славица Пантић slavica.pantic92@gmail.com <p>Предмет истраживања овог рада јесте анализа преводних еквивалената у речнику који представља део <em>Граматике италијанске </em>Викентија Љуштине (1794) како би се утврдило њихово порекло и степен заступљености рускословенског језика у делу насталом на самом крају XVIII века, намењеном <em>илирској јуности</em>. Речник је подељен према тематским областима из којих се лексеме разврставају у неколико семантичких поља и свако семантичко поље посебно је анализирано. Посебна пажња у истраживању посвећена је анализи адекватности датих преводних еквивалената.</p> 2019-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2218 РЕЧНИК ФИТОНИМА У ЛЕКАРУШИ КОСТЕ РАДОВИЋА (1830) 2021-07-12T20:21:14+00:00 Николина Тутуш nina.tutus@gmail.com <p>У раду се представља рукописна лекаруша са молитвеником Косте Радовића из 1830. године, која се чува у Одељењу раритета Матице српске, под сигнатуром РР II 62. Циљ истраживања односи се на сагледавање предстандардног језичког израза на лексичком нивоу и на састављање речника фитонима заступљених у овом рукопису. Као резултат добија се систематизован преглед биља које се код нас употребљавало за лечење, као и преглед језичког фонда везаног за њихово именовање. Поређењем са старијим, средњовековним медицинским списима, као што су <em>Ходошки зборник</em> и <em>Хиландарски типик</em>, настоји се осветлити потенцијална повезаност овог рукописа са делима сличне намене ранијег периода, при чему се као критеријуми узимају организација текста, број и истоветност биљних врста, њихових назива и лековита дејства која им се приписују.</p> 2019-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2219 БЛИСКОЗНАЧНЕ ИМЕНИЦЕ ОСНОВА И ТЕМЕЉ И МЕТОДЕ ЊИХОВЕ СЕМАНТИЧКЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ 2021-07-12T20:21:13+00:00 Јелена Перишић jelena.perisic@uj.edu.pl <p>Способност појединих лексема да се појаве у различитим контекстима, остварујући варијабилне значењске реализације, често је последица њихове недовољно спецификоване семантике, због чега се и називају значењски подспецификованим лексемама. С обзиром на то да се значење подспецификованих лексема одређује на основу непосредног окружења у којем се појављују, колокације представљају захвалан минималан контекст за истраживање њиховог значења. У овом раду ће се испитивати примери колокација са лексемама <em>основа</em> и <em>темељ</em>, с циљем да се утврде њихова значења, степен поклапања семантике, те концептуализација појмова означених овим именицама. Пре него што се приступи истраживању, представиће се резултати ранијих истраживања у вези с овом темом – истраживања Милке Ивић о значењској подспецификованости на примеру лексеме <em>ствар</em> и Рајне Драгићевић на примеру лексеме <em>основа</em>. За разлику од Рајне Драгићевић, која је значењску подспецификованост лексеме <em>основа</em> испитивала помоћу концептуалне анализе, за потребе овог истраживања користиће се, пре свега, колокацијска метода коју је у српској лингвистици развио Борис Хлебец. Основна је хипотеза да ће се резултати испитивања применом ових метода у великој мери подударити, што је претпоставка коју наводи и Р. Драгићевић у свом истраживању. Корпус за истраживање представљају колокације са лексемама <em>основа</em> и <em>темељ</em>, регистроване у Корпусу савременог српског језика израђеном на Математичком факултету у Београду.</p> 2019-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2220 METAFORE ISTINE U SRPSKOM JEZIKU 2021-07-12T20:21:13+00:00 Jovana Jovanović jovanajovanovic3150@gmail.com <p>Predmet istraživanja jeste ispitivanje konceptualizacije apstraktnog pojma leksikalizovanog kao <em>istina</em> i utvrđivanje pojmovnih metafora kao mehanizama mišljenja. Na temelju postulata kognitivne lingvistike istražuju se osnovni izvorni domeni u kojima se konceptualizuje istina kao apstraktni pojam (entitet, biljka, životinja, osoba i sl.). Istraživanje se obavlja na <em>Elekstronskom korpusu srpskog jezika (SrpKorp),</em> iz kojeg će se ekscerpirati trista različitih primera koji sadrže datu leksemu (posmatraće se minimalni kontekstualni spojevi apstraktne imenice <em>istina</em> sa predikatima fizičke radnje, deskriptivnim pridevima i konkretnim imenicama) pri čemu će se posmatrati i funkcionalnostilska pripadnost izdvojenih primera. Izvršiće se statistička analiza, koja podrazumeva uvid u frekvenciju izvornih domena. Ukazaće se na elemente u konceptualizaciji značenja datog pojma koji otkrivaju osobenosti duha i kulture nosilaca srpskog jezika. Istraživanje počiva na postulatima konceptualne metode, jednog od krucijalnih alata za ispitivanje značenja u kognitivnoj lingvistici.</p> 2019-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2221 SRPSKI I MAĐARSKI EKVIVALENTI ENGLESKIH PASIVNIH KONSTRUKCIJA 2021-07-12T20:21:13+00:00 Dušanka Zvekić-Dušanović dusazd@ff.uns.ac.rs Jelena Redli redli@ff.uns.ac.rs <p>U radu se polazi od engleskih pasivnih konstrukcija zabeleženih u romanu „1984” Dž. Orvela i posmatraju se njihovi ekvivalenti u prevodima na srpski i mađarski jezik. Budući da se smatra da je pasiv u engleskom zastupljeniji od formi s identičnim značenjem u srpskom i mađarskom jeziku, cilj je da se istraži u kojoj se meri u prevodima zadržava odgovarajuća forma, u kojim se sintaksičko-semantičkim okolnostima od nje odstupa, te da se evidentiraju i protumače one konstrukcije koje se u prevodima javljaju umesto pasivne.</p> 2019-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2222 ПОРЕДБЕНЕ КЛАУЗЕ СА ЗНАЧЕЊЕМ ЕКВАТИВНОСТИ У РОМАНУ ЂАКОН БОГОРОДИЧИНЕ ЦРКВЕ ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ 2021-07-12T20:21:12+00:00 Маја Степанов majastepanov17@gmail.com <p>У раду се анализирају поредбене клаузе са значењем еквативности и њихови кондензатори у роману <em>Ђакон Богородичине цркве</em> Исидоре Секулић. Централни део рада посвећен је клаузама с везником <em>као што, као да</em> или речцом <em>као</em> која је кондензатор клаузе с једним од ова два везника. Описана су основна граматичка обележја анализираних клауза и указано је на њихове поједине семантичке специфичности. У другом делу рада анализиране су и клаузе са везницима <em>како, какав и колико</em> које убрајам у поредбене клаузе са значењем еквативности. У закључку су дати подаци о заступљености сваког појединачног поредбеног везника у корпусу.</p> 2019-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2223 ПРОМОТИВНЕ (АКЦИЈСКЕ) ПОНУДЕ У РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСУ ИСКАЗАНЕ НЕЗАВИСНОСЛОЖЕНОМ РЕЧЕНИЦОМ СА КОНДИЦИОНАЛНИМ МЕЂУКЛАУЗАЛНИМ СЕМАНТИЧКИМ ОДНОСОМ 2021-07-12T20:21:12+00:00 Марина Шафер safer.marina@gmail.com <p>У раду се испитују независносложене реченице, пре свега оне у саставном односу, у којима је видљива семантика кондиционалности. Примери су ексцерпирани из рекламног дискурса: првом клаузом даје се препорука/понуда одређеног производа/радње, док се другом износе последице, увек позитивне по судбину саговорника (читаоца/купца), које ће наступити уколико се изврши препоручена радња у првој клаузи. За ступање на снагу тих позитивних последица задужен је сам говорник – најчешће одређени бренд/компанија, а оне су конкретизоване у виду разних поклона, награда, попуста, бонуса и сл. Осим лексичке семантике глагола који учествују у грађењу предиката прве и друге клаузе, посебна пажња даје се анализи синтаксичке структуре оваквих реченица: предикат прве клаузе готово је увек у императиву, док је предикат друге у облику футура првог или у другим глаголским облицима којима се исказује будућност (пре свега у презенту, али и у императиву).</p> 2019-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2224 УСВАЈАЊЕ ПЕРИФРАСТИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ КАО СТРАНОМ 2021-07-12T20:21:12+00:00 Јасмина Дражић jasmina@ff.uns.ac.rs Јелена Ајџановић jelena.ajdzanovic@ff.uns.ac.rs <p>Перифрастични предикатски изрази представљају посебну врсту реченичних јединица које се садржински и формално често не подударају на међујезичком плану (нпр. срп. <em>постићи договор</em> : пољ. <em>dojść do porozumienia</em> : енгл. <em>to </em><em>reach </em><em>an </em><em>agreement</em>). Њихова лексикографска обрада такође је неуједначена и често неадекватна, што студентима којима је српски језик Л2 отежава идентификацију и претраживање у постојећим дескриптивним речницима. Стога, као један од основних задатака теоретичара и практичара у домену наставе страних језика издваја се идентификација оваквих структура и осветљавање њихових значења на основу семантике именичке речи као значењског тежишта тих фраза. Циљ овога рада јесте да се на примерима семантичке скупине глагола са компонентом ‘резултативност’ /+/ испитају следећи феномени: (а) селекција глаголских лексема и њихових комплемената, (б) предлог за презентацију оваквих спојева у настави српског језика као страног и (в) нацрт њихове лексикографске обраде.</p> 2019-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2225 СТАВОВИ О УПОТРЕБИ ПИСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШАБАЦ 2021-07-12T20:21:11+00:00 Срђан Ђурић srdjandjuric2@gmail.com <p>У овом раду анализирају се ставови грађана општине Шабац о употреби ћириличког и латиничког писма. Циљ истраживања јесте да се укаже на ставове у вези са службеном и неслужбеном употребом два писма у савременом српском језику. Истраживање се спроводи на основу анонимне анкете, а добијени резултати треба да покажу да ли се предност у употреби даје једном од писама и који су параметри који утичу на избор писма.</p> 2019-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2226 ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ У ГОВОРУ СЕЛА БАТКУША КОД ШАМЦА 2021-07-12T20:21:10+00:00 Рената Видачић rvidacic3@gmail.com <p class="00APSTRAKT"><span lang="RU">У раду се анализира преношење акцента на проклитику у селу Баткуша, чији говор припада сјевероисточном подручју херцеговачко‑крајишког дијалекта. Истраживањем је обухваћено преношење акцента на проклитику са свих врста ријечи које учествују у овом процесу, а ова је појава кроз анализу посматрана према врстама ријечи и према типу преношења. Циљ овог рада јесте да покаже колико је преношење акцента на проклитику у говору села Баткуша жива појава, у којим категоријама се јавља и у којој мјери, има ли тенденције напуштања ове појаве, који лингвистички и екстралингвистички фактори утичу на њену досљедност, те каква је она у односу на ситуацију у сусједним и удаљенијим српским говорима. Анализа показује да је стање у говору Баткуше, када су у питању интензитет преношења акцента на проклитику и категорије у којим се оно врши, у знатној мјери блиско приликама које су познате већини говора херцеговачко‑крајишког дијалекта.</span></p> 2019-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2227 ПОЛА ВЕКА ЧАСОПИСА ПРИЛОЗИ ПРОУЧАВАЊУ ЈЕЗИКА: БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА (1–50) 2021-07-12T20:21:10+00:00 Наташа Белић natasam@ff.uns.ac.rs Нада Усановић Ашоња nadau@ff.uns.ac.rs <p>Први број часописа <em>Прилози проучавању језика </em>(ISSN 0555-1137) појавио се 1965. године као стручно гласило тадашње Катедре за јужнословенске језике на Филозофском факултету у Новом Саду (данас Одсека за српски језик и лингвистику). Без већих прекида часопис излази више од пола века и до сада је објављено 50 бројева.</p> <p>Библиографија радова објављених у <em>Прилозима проучавању језика</em> (1–50) осмишљена је са циљем да прикаже велики број лингвистичких радова наших професора, најбољих студената и млађих сарадника, али и других аутора који се баве проучавањем језичке проблематике. Библиографска грађа обухвата период од 1965. до 2019. године (укупно 538 библиографских јединица).</p> <p>Библиографија радова и именски регистар пружају целовит увид у тематику и садржај радова објављених у часопису. У изради библиографских јединица примењени су Међународни библиографски стандарди за аналитичку обраду прилога из периодике, зборника и посебних издања (ISBD-CP) који се у библиографској пракси примењују и у нашој земљи. У обради библиографских јединица придржавали смо се следећих принципа: а) аутори су наведени азбучним редом, б) више радова једног аутора наведени су азбучним редом; в) коауторски радови су навођени код оба аутора; г) опис библиографских јединица поштује језик и писмо самих публикација; д) библиографски опис садржи број свеске, годину и стране.</p> <p>Библиографија радова објављених у <em>Прилозима проучавању језика</em> (1–50) објављује се поводом 65-годишњице оснивања Филозофског факултета у Новом Саду.</p> 2019-12-26T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement##