КАКО ТРЕБА ДА ИЗГЛЕДА МОДЕРАН ИНТЕРКУЛТУРАЛНО ЗАСНОВАН УЏБЕНИК РСЈ

  • Linda Torresin Research Grant Holder, MSCA-Seal of Excellence Fellow Department of Linguistic and Literary Studies University of Padova
Кључне речи: уџбеник за наставу руског као страног језика, интеркултурални уџбеник, интеркултурализам

Сажетак

Избијање руско-украјинског рата покренуло је и поништавање, искључивање руске културе из ширег друштва. То нас суочава са потребом да се запитамо како да ту исту културу, од сада, представљамо, почевши од самих уџбеника руског као страног језика (РСЈ), чији је задатак увек био да ученицима пренесу одређену идеју о Русији. Стога овај рад разматра потребу за интеркултуралним уџбеником РСЈ. Из теме произилази и истраживачко питање: како би од сада требало да изгледају уџбеници РСЈ? И, детаљније, на којим принципима би требало да се заснивају и који садржај би требало да презентују да би унапредили нестереотипну идеју о руском свету?

Да би се одговорило на ово питање, рад полази од теоријског оквира, y коме се налази нацрт нове идеје о интеркултуралној димензији која је сложена, историзована, флексибилна, транснационална и где вишеструки идентитети појединаца играју важну улогу. Принципи који су издвојени јесу општи принципи формално-композиционе природе, засноване на теоријама, методологијама и праксама студија страних језика и РСЈ-а, као и интеркултурно-специфични принципи садржајне природе, изграђени на новој концепцији интеркултуралне димензије која је претходно илустрована. Наведени принципи представљају пионирски покушај да се осмисли модеран, одржив и оптималан уџбеник РСЈ који даје неесенцијалистичку и нестереотипну слику руског културног света – руског и русофонског.

Референце

BIBLIOGRAPHY

AA.VV. (2017–2022). Davajte! Comunicare in russo. Milano: Hoepli.

Aman, Robert (2013). Bridging the gap to those who lack: intercultural education in the light of modernity and the shadow of coloniality. Pedagogy, Culture & Society.

Atze, Charlotte et al. (1992). Dialog - Russisch für Anfänger. Berlin: Volk und Wissen Verlag.

Bonciani, Daniela, Raffaella Romagnoli e Natalia Smykunova (2016). Mir Tesen. Fondamenti di cultura russa. Milano: Hoepli.

Byram, Michael (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters.

Cadorin, Elisa e Irina Kukushkina (2003). Kak dela? Corso di Lingua Russa. Milano: Hoepli.

Caon, Fabio (a c. di) (2017). Educazione linguistica nella classe ad abilità differenziate. Torino: Bonacci-Loescher.

Coperías-Aguilar, María José (2002). Intercultural Communicative Competence: A Step Beyond Communicative Competence. ELIA. 3: 85–102.

Corbett, John (2022). An Intercultural Approach to English Language Teaching. Clevedon: Multilingual Matter.

Deardorff, Darla K. (ed.) (2009). The SAGE Handbook of Intercultural Competence. Thousand Oaks (CA): Sage.

Jouan-Lafont, Véronique et Françoise Kovalenko (2005–2006). Reportage. Paris: Belin Éducation.

Khavronina, Serafima Alekseevna, Alexandra Chirotchenskaia et Lydia Bron-Tchitchagova (1998–2002). Le russe à votre rythme. Paris: Institut d’Etudes Slaves.

Kramsch, Claire (1993). Context and Culture in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Motschenbacher, Heiko (2016). Inclusion and foreign language education: What linguistics can contribute. ITL - International Journal of Applied Linguistics. 167/2: 159–189.

Norris, Pippa (2020). Closed Minds? Is a ‘Cancel Culture’ Stifling Academic Freedom and Intellectual Debate in Political Science? (August 3, 2020). HKS Working Paper No. RWP20-025. .

Richards, Jack C. and Richard Schmidt (2010). Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. Harlow: Pearson.

Rubdy, Rani (2014). Selection of Materials. In: Developing materials for language teaching (ed. by B. Tomlinson). 2nd ed. London, New York: Continuum. 37–85.

Shibarova, Anna und Alexander Yarin (2018). Davaj pogovorim! Russisch für Anfänger und Fortgeschrittene. Stuttgart: Schmetterling.

Soler, Eva Alcón and Maria Pilar Safont Jordà (eds.) (2007). Intercultural Language Use and Language Learning. Berlin: Springer.

Tomlinson, Carol Ann (2014). The Differentiated Classroom. Responding to the Needs of All Learners. 2nd ed. Alexandria, VA: ASCD.

Torresin, Linda (2022a). La “competenza comunicativa interculturale” nell’insegnamento del russo come LS (RKI). problemi e criticità. Scuola e Lingue Moderne. 1-3: 22–28.

Torresin, Linda (2022b). Tradurre dal russo. Teoria e pratica per studenti italofoni. Milano: Hoepli.

UNESCO (2013). Intercultural Competences. Conceptual and Operational Framework. Paris: UNESCO.

Vanin, Marta e Bruno Zanivan (2020). Ura! Bologna: Zanichelli.

VV.AA. (2017–2020). I love Russian. Liden & Denz.

Wright, Andrew (1989). Pictures for Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

*

Азимов, Эльхан Гейдарович и Анна Владимировна Голубева (2009). Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР.

Антошкина, Ольга (2020). Россия – моя любовь. М.: Учебный центр русского языка МГУ.

Арутюнов, Артем Рубенович (1990). Теория и практика создания учебника русского языка для иностранцев. М.: Русский язык.

Бердичевский, Анатолий Леонидович (2012). К теории современного учебника РКИ. Русский язык за рубежом. 5: 20–26.

Бердичевский, Анатолий Леонидович и Анна Владимировна Голубева (2015). Как написать межкультурный учебник русского языка как иностранного. СПб.: Златоуст.

Бим, Инесса Львовна (1975). Некоторые существенные характеристики современного учебника иностранного языка. . 01.07.2022.

Верещагин, Евгений Михайлович и Виталий Григорьевич Костомаров (1973). Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. М.: Изд-во МГУ.

Дурбаба, Оливера (2011). Теорија и пракса учења и наставе страних језика. Београд: Заводза уџбенике.

Дурбаба, Оливера (2016). Култура и настава страних језика. Увод у интеркултурну примењену лингвистику. Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду.

Коздра, Михал (2019). Каким должен быть учебник по русскому языку как иностранному для взрослых учащихся. Русистика. 17/1: 78–89.

Кулибина, Наталья Владимировна (1998). Читаем стихи русских поэтов. Пособие по обучению чтению художественной литературы. СПб: Златоуст.

Кулибина, Наталья Владимировна (2000). Художественный текст в лингводидактическом осмыслении. М.: Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина.

Милославская, Светлана Кирилловна (2008). Учебник русского языка как иностранного – уникальное средство формирования образа России в мире: к теоретическому обоснованию лингвопедагогической имагологии. Вестник РУДН, серия Вопросы образования: языки и специальность. 4: 10–15.

Овсиенко, Юлия Георгиевна (1995). Русский язык для начинающих. М.: Русский язык.

Парецкая, Мария Эдуардовна и Ольга Васильевна Шестак (2017). Русская мозаика. СПб.: Златоуст.

Пашковская, Светлана Сергеевна (2019). Поиски «золотого ключика» (проблемы современного учебника русского языка как иностранного). Русистика. 17/1: 7–28.

Торрезин, Линда (2022). Какая культура? Проблема культурного элемента в учебниках по РКИ. В: Актуальные проблемы преподавания русского языка как неродного / иностранного: российские и зарубежные практики. Ставрополь: ФГАОУ ВО «СКФУ» [Статья принята к печати].

Торрезин, Линда (2023а). Преподавание РКИ в Италии сегодня на фоне культуры отмены. В: Диалог языков и культур: опыт, инновации, перспективы. Краснодар: КубГУ [Статья принята к печати].

Торрезин, Линда (2023б). Вузовское преподавание русской литературы на уроках РКИ в межкультурной перспективе. В: Россия и мир: транснациональные коммуникации и взаимопроникновение культур. М.: МГПУ [Статья принята к печати].

Трушина, Людмила Борисовна и др. (1977). Принципы описания содержательной стороны учебников русского языка. Русский язык за рубежом. 3: 74–77.

Чернышов, Станислав Иванович и Алла Владимировна Чернышова (2019–2021). Поехали! СПб.: Златоуст.

Эсмантова, Татьяна (2008–2011). Русский язык: 5 элементов. СПб.: Златоуст.

SITOGRAPHY

Statdata.ru. . 20. 08. 2022.
Објављено
13. 03. 2023.
Bрој часописа
Секција
Чланци