О СИНТАКСИЧКОМ И СЕМАНТИЧКОМ ПОНАШАЊУ ГЛАГОЛА ДРЖАТИ

  • Александра Шекеровић Одсек за српски језик и лингвиситку Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: српски језик, синтакса, семантика, глагол држати, реченични образац, семантика глагола

Сажетак

Рад се бави испитивањем синтаксичког понашања глагола држати и његових значења. Примарни циљ јесте да се на примерима из корпуса утврде и опишу синтаксичке конструкције које глагол гради, као и значења са којима су оне у вези, полазећи од претпоставке да синтаксички феномени корелирају са семантичким. Циљ је, такође, указати на међузависност значењског потенцијала једне глаголске лексеме и њених различитих контекстуалних реализација, и потом сагледати како на то утиче лексичка семантика допуна с којима се она удружује. Посебна ће пажња бити усмерена ка морфосинтаксичком и лексичко-семантичком окружењу глагола држати. Он ће бити посматран у различитим реченичним обрасцима када се, зависно од окружења, може остварити као пунозначан и транзитиван (са примарним значењем: ‘ухвативши имати нешто у руци’), али и као лексема ослабљеног значења, или пак десемантизована (тј. у саставу декомпонованог предиката). С тим у вези, посматраће се и анализирати лексичка семантика именица са којима глагол држати ступа у везу, како би се установила, ако је могуће, правилност која утиче на реализацију овог глагола као пунозначне лексеме, с једне стране, и као непунозначне, с друге стране. Истраживање ће бити засновано на корпусу који чине ексцерпирани примери из Електронског корпуса савременог српског језика, а који је стилски и жанровски релативно добро избалансиран.

 

Референце

ИЗВОР

СрпКорп: Електронски корпус савременог српског језика,

ЛИТЕРАТУРА

Алановић, Миливој (2010). Основни валентни принципи у структурирању реченице. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. LIII/1: 125–142.

Алановић, Миливој (2018). Зависносложене реченице. Реченице са допунском клаузом. У: П. Пипер, М. Алановић, С. Павловић, И. Антонић, М. Николић, Д. Војводић, Љ. Поповић, С. Танасић, Б. Марић. Синтакса сложене реченице у савременом српском језику. Београд – Нови Сад: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига – Матица српска. 91–190.

Алановић, Миливој (2019). О допунама и допуњавању у српком језику. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет.

Ајџановић, Јелена и Јасмина Дражић (2010). Колокације с глаголима (о)држ(ава)ти као операторима. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. ХХV/2: 325–335.

Антонић, Ивана (2005). Синтакса и семантика падежа У: П. Пипер, И. Антонић, В. Ружић, С. Танасић, Љ. Поповић, Б. Тошовић, Синтакса савременога српског језика: проста реченица. Београд – Нови Сад: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига – Матица српска, 119–301.

Всеволодова, Майя Владимировна (2000). Теорияфункционально-коммуникативного синтаксиса. Москва: Издательство Московского университета.

Грковић-Мејџор, Јасмина (2013). Историјска лингвистика. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Драгићевић, Рајна (2006). Концептуализација туге у српском језику. Српски језик: студије српске и словенске. Серија 1: 309–325.

Клајн, Иван и Милан Шипка (2012). Велики речник страних речи и израза. Нови Сад: Прометеј.

Кликовац, Душка (2004). Метафоре у мишљењу и језику. Београд: Чигоја штампа.

Мршевић-Радовић, Драгана (1987). Фразеолошке глаголско-именичке синтагме у савременом српскохрватском језику. Београд: Филолошки факултет.

Оташевић, Ђорђе (2012). Фразеолошки речник српског језика. Нови Сад: Прометеј.

Пипер, Предраг (2005). Предикат.У: П. Пипер и др., Синтакса савременога српског језика: проста реченица. Београд – Нови Сад: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига – Матица српска, 301–345.

Радовановић, Милорад (2007). Стари и нови списи. Огледи о језику и уму. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Ружић, Владислава (2005). Проста реченица као синтаксичка целина. У: П. Пипер, И. Антонић, В. Ружић, С. Танасић, Љ. Поповић, Б. Тошовић, Синтакса савременога српског језика: проста реченица. Београд – Нови Сад: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига – Матица српска, 477–568.

Стевановић, Михаило (1979). Савремени српскохрватски језик. (Граматички системи и књижевнојезичка норма). II Синтакса. Београд: Научна књига.

Штрбац, Гордана (2010). Глаголске перифразе са значењем комуникативне активности. Зборник Матице српске за филологију и лингвиситку. 53/2: 77 – 88.

РМС: Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска, 2011.

*

Barić, Eugenija i dr. (2005). Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga.

Katičić, Radoslav (1986). Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Nakladni zavod Globus.

Klikovac, Duška (2000). Semantika predloga. Beograd: Filološki fakultet.

Maretić, Tomo (1963). Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. Zagreb: Matica hrvatska.

Matešić, Josip (1982). Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika. Zagreb: Školska knjiga.a a aaaaaaaaaaaaaaaa

Mrazović, Pavica i Zora Vukadinović (2009). Gramatika srpskog jezika za strance. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Radovanović, Milorad (1990). Spisi iz sintakse i semantike. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Silić, Josip i Ivo Pranjković (2005). Gramatika hrvatskoga jezika (za gimnazije i visoka učilišta). Zagreb: Školska knjiga.
Објављено
13. 03. 2023.
Bрој часописа
Секција
Чланци