ВЕЗАНИ ПРИДЕВСКИ СПОЈЕВИ С ПРИДЕВОМ МИРАН: РЕФЛЕКСИЈА НА КОЛОКАЦИЈСКИ ПОРТРЕТ

  • Марија Вуксан Одсек за српски језик и књижевност Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: колокација, колокабилност, колокациони опсег, придев, везани придевски спој, колигација

Сажетак

Предмет истраживања рада јесте анализа везаних придевских спојева с придевом миран, утврђивање односа међу лексемама у придевском споју и њихова рефлексија на колокацијски портрет придева миран. Анализирани су примери из електронског Корпуса савременог српског језика. Наведени су минимални контексти у којима се појављује придев миран с везаним придевским спојевима и конструкцијама с предлозима. Примери су потом класификовани према семантици фреквентног придева уз придев миран како би се утврдила значења добијена у везаној употреби придева, која допуњују или наглашавају семантику придева миран. На основу сагледане колокабилности придева, извршена је класификација примера према семантици детерминисаног појма. Циљ истраживања јесте да се утврди у којем проценту анализирани везани придевски спојеви с придевом миран детерминишу именице из различитих семантичких група, која значења имају у различитим колокацијама и како се она одражавају на колокацијски портрет придева миран. На крају рада ће се формирати пример речничког чланка, узимајући у обзир све параметре.

Референце

ИЗВОР

Корпус савременог српског језика на Математичком факултету Универзитета у Београду.

ЛИТЕРАТУРА

Драгићевић, Рајна (2001). Придеви са значењем људских особина у савременом српском језику. Творбена и семантичка анализа. Београд: Институт за српски језик САНУ.

Драгићевић, Рајна (2020). Нека запажања о придевској контекстуалној синонимији. Граматика у огледалу семантике. Београд: Чигоја штампа. 205–215.

Дражић, Јасмина (2014). Лексичке и граматичке колокације у српском језику. Нови Сад: Филозофски факултет.

Оташевић, Ђорђе (2007). Мали српски фразеолошки речник. Београд: Алма.

Речник српскога језика, Матица српска (2011). Нови Сад: Матица српска.

Ћосић, Павле (2008). Речник синонима. Београд: Отворена књига.
Објављено
13. 03. 2023.
Bрој часописа
Секција
Чланци