НАРОДНА ЕТИМОЛОГИЈА КАО ИЗВОР КОМИЧНОГ У ДРАМИ ВИДЕ ОГЊЕНОВИЋ МАЈ НЕЈМ ИЗ МИТАР

  • Даница Томаш Гимназија „Јован Јовановић Змај” Нови Сад
Кључне речи: Мај нејм из Митар, Вида Огњеновић, народна етимологија, хумор

Сажетак

Рад показује на које све начине народна етимологија учествује у грађењу хумора у драми Виде Огњеновић Мај нејм из Митар, али се поред тога бави и узроцима који до тога доводе. У раду се настоји показати како све језик чува, преноси и оваплоћује културу, гради национални идентитет, као и како се помоћу језика могу испитивати когнитивне категорије које се налазе у основи људског мишљења. Пошто се овим проблемима баве првенствено лингвокултурологија и когнитивна лингвистика, у раду се полази од методолошких поступака ове две науке.

Референце

ИЗВОР

Огњеновић, Вида (1991). Меланхоличне драме. Београд: Српска књижевна задруга.

ЛИТЕРАТУРА

Вуловић, Наташа (2015). Српска фразеологија и религија. Београд: Институт за српски језик САНУ.

Драгићевић, Рајна (2007). Лексикологија српског језика. Београд: Завод за уџбенике.

Драгићевић, Рајна (2018). Српска лексика у прошлости и данас. Нови Сад: Матица српска.

Дражић, Јасмина (2022). Приступи проучавању значења речи. Нови Сад: Филозофски факултет.

Ђуричић, Младен (2019). „Туђина у језику”, Театрон. Београд: Музеј позоришне уметности Србије. Бр. 186‒187.

Живковић, Драгиша (2001). Теорија књижевности са теоријом писмености. Београд: Издавачка кућа Драганић.

Ивић, Павле (1985). Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје. Нови Сад: Матица Српска.

Клајн, Иван и Предраг Пипер (2017). Нормативна граматика српскога језика. Нови Сад: Матица српска.

Пешикан Љуштановић, Љиљана (2009). „Завичај у језику. Вида Огњеновић, Мај нејм из Митар”, Кад је била кнежева вечера? Усмена књижевност и традиционална култура у српској драми 20. века. Нови Сад: Позоришни музеј Војводине.

Радоњић, Мирослав Мики (2017). Бегунци из безнађа. Нови Сад: Позоришни музеј Војводине.

Телебак, Милорад (2013). Шта се крије иза етимологије. Нови Сад: Прометеј.

*

Klikovac, Duška (2008). Jezik i moć. Beograd: Biblioteka XX vek.

Solar, Milivoj (2005). Teorija književnosti. Zagreb: Školski čas.

РЕЧНИЦИ

РМС: Николић, Милија (ур.) (2011). Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска.

РМС I–VI: Речник српскохрватскога књижевнога језика. I–III. Нови Сад–Загреб: Матица српска–Матица хрватска, 1967–1969. IV–VI, Нови Сад: Матица српска 1971–1976.

Skok, Petar (1971). Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslovenska akademija znanosti i umetnosti.
Објављено
13. 03. 2023.
Bрој часописа
Секција
Чланци