ПУТЪ У ЕДАНЪ ДАНЪ: ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ И ТЕМПОРАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ФИКЦИОНАЛНОГ НАРАТИВА

  • Лука Николић Одсек за српски језик и лингвистику Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: фикционални наратив, време приче, време дискурса, глаголска времена, Доситеј Обрадовић

Сажетак

Као језички знак, типичан је наратив увек супстанцијално одељен од апстрактног значења које конструише. Зато је нужно оптерећен двоструком темпоралношћу, двама потенцијално коегзистентним временским токовима: временом приче и временом дискурса, међу којима влада специфична привлачно-одбојна релација. На који је начин однос међу двама наративним хронологијама уређен на плану текстуалне употребе глаголских времена, покушаћемо да овом приликом осветлимо на примеру приповетке Доситеја Обрадовића Путъ у еданъ данъ, која представља унеколико модификован превод енглеске приповетке Самјуела Џонсона објављене у 65. броју часописа The Rambler. Употреба наративног презента уместо оригиналне наративне прошлости испоставља се као најупадљивија специфичност превода, а њена природа, подржана другим темпоралним одликама конкретног наратива, може се објаснити као интенционална.

Референце

ИЗВОРИ

Обрадовић, Доситеј (1788). Езопове и прочихъ разнихъ баснотворцевъ, съ различни езика на славеносербски езикъ преведене, садъ први редъ съ наравоучителними полезними изяснѣнїами и наставлѣнїами издате и сербскои юности посвећене басне. Лајпциг.

*

Johnson, Samuel (1750). The Rambler, 65. 10. 8. 2022.ЛИТЕРАТУРА

Живановић, Владимир Б. (2017). Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу. (Докторска дисертација). Београд: Филолошки факултет.

Ивић, Павле (1990). Доситејевски књижевни језик између славеносрпског и вуковског. Научни састанак слависта у Вукове дане, 19/2: 5–14.

Кликовац, Душка Б. (2021). О временским (индикативним) значењима глаголских времена у српском језику (2). Књижевност и језик, 68/2: 265–278.

Николић, Лука (2021). Прошла глаголска времена у старосрпским повељама и писмима од 12. до 14. века. Прилози проучавању језика, 52: 5–65.

Радовановић, Милорад (1969). О наративним глаголским облицима. Прилози проучавању језика, 5: 49–59.

Сладојевић, Петар (1955/1956). О значењу аориста у српскохрватском језику. Јужнословенски филолог, 21/1–4: 131–136.

Суботић, Љиљана (2004). Из историје књижевног језика: „питање језика”. У: Васић, Вера (ур.). Предавања из историје језика. (Лингвистичке свеске, 4). Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику. 145–191.

Суботић, Љиљана (2007). Барокна геометрија реченице доситејевског типа књижевног језика (Стеријин роман Дејан и Дамјанка). У: Грковић-Мејџор, Јасмина, Владислава Ружић и Слободан Павловић (ур.). Синтаксичка истраживања (дијахроно-синхрони план). (Лингвистичке свеске, 6). Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику. 240–252.

Сучевић, Милован (1914). Језик у делима Доситеја Обрадовића. Извештај Српске прав. велике гимназије Ср. Карловачке за школ. годину 1913/1914, 62/55: 5–60.

Томашевский, Борис (1925). Теория литературы. Поэтика. Ленинград: Госиздат.

*

Aristotel (19553). O pesničkoj umetnosti. (Prev. Miloš Đurić). Beograd: Kultura.

Barthes, Roland (1966). Introduction à l’analyse structurale des récits. Communications, 8: 1–27.

Benveniste, Émile (1966). Problèmes de linguistique générale. Paris: Gallimard.

Chatman, Seymour (1978). Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca, New York – London: Cornell University Press.

Comrie, Bernard (1976). Aspect. Cambridge: Cambridge University Press.

Comrie, Bernard (1985). Tense. Cambridge: Cambridge University Press.

Comrie, Bernard (1986). Tense and Time Reference: From Meaning to Interpretation in the Chronological Structure of a Text. Journal of Literary Semantics, 15/1: 12–22.

Dahl, Östen (1985). Tense and Aspect Systems. Oxford: Basil Blackwell.

Fleischman, Suzanne (1990). Tense and Narrativity: From Medieval Performance to Modern Fiction. Austin: University of Texas Press.

Fludernik, Monika (1991). The Historical Present Tense Yet Again: Tense Switching and Narrative Dynamics in Oral and Quasi-Oral Storytelling. Text, 11/3: 365–398.

Fludernik, Monika (1996). Towards a ‘Natural’ Narratology. London: Routledge.

Fludernik, Monika (2003). Chronology, time, tense and experientiality in narrative. Language and Literature, 12/2: 117–134.

Genette, Gérard (1980). Narrative Discourse: An Essay in Method. (Trans. Jane E. Lewin). Ithaca, New York: Cornell University Press.

Herman, David (20142). Cognitive Narratology. In: Hühn, Peter, Jan Christoph Meister, John Pier & Wolf Schmid (eds.). Handbook of Narratology. Berlin: De Gruyter. 46–64.

Kreiswirth, Martin (1992). Trusting the Tale: The Narrativist Turn in the Human Sciences. New Literary History, 23(3): 629–57.

Kuna, Herta (1970). Jezičke karakteristike književnih djela Dositeja Obradovića. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Labov, William (1972). Language in the Inner City: Studies in the Black English Vernacular. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Liveley, Genevieve (2019). Narratology. Oxford: Oxford University Press.

Mäkelä, Maria et al. (2021). Dangers of Narrative: A Critical Approach to Narratives of Personal Experience in Contemporary Story Economy. Narrative, 28/2: 139–159.

Schiffrin, Deborah (1981). Tense variation in narrative. Language, 57/1: 45–62.

Timberlake, Alan (20072). Aspect, tense, mood. In: Shopen, Timothy (ed.). Language Typology and Syntactic Description, vol. 3. New York: Cambridge University Press. 280–333.

van Krieken, Kobie, José Sanders and Eve Sweetser (2019). Linguistic and cognitive representation of time and viewpoint in narrative discourse. Cognitive Linguistics, 30/2: 243–251.

Verhagen, Arie (2019). Shifting tenses, viewpoints, and the nature of narrative communication. Cognitive Linguistics, 30/2: 351–375.

Wittenberg, David (2018). Time. In: Garrett, Matthew (ed.). The Cambridge Companion to Narrative Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 120–131.

Wolfson, Nessa (1982). CHP: The Conversational Historical Present in American English Narrative. Dordrecht: Foris.

Woodruff, Paul (1992). Aristotle on Mimēsis. In: Rorty, Amélie Oksenberg (ed.). Essays on Aristotle’s Poetics. Princeton: Princeton University Press. 73–95.

Објављено
13. 03. 2023.
Bрој часописа
Секција
Чланци