СТАТУС ПАРТИЦИПÂ У СРПСКИМ ГРАМАТИКАМА ИЗ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 19. ВЕКА

  • Кристина Стаменковић Филолошки факултет Универзитет у Београду
Кључне речи: партицип, партиципски систем, граматика, граматички приручник, 19. век

Сажетак

У раду се анализирају систематизација, структура и нормативни статус партиципског система у дескриптивним граматикама за Србе које су објављиване од 1811. до 1850. године, с циљем да се испрате тенденције губљења ове морфосинтаксичке категорије у првој половини 19. века. Региструју се вредновања и нормативистичке препоруке пласиране у освит језичке кодификације у вези с партиципским облицима, те скреће пажња на терминолошка разилажења међу приручницима који их презентују. Резултати указују на вернакуларизацију предметног језика и модернизацију метајезика у публикацијама овога профила штампаним реформисаном ћирилицом и фонолошким правописом.

Референце

ИЗВОРИ

Вид. 1838. Грамматiка Сербска или паче краткое испытословiю у Сербскiŭ єзыкъ Руководство, по чистомɣ, у садашне време, нарƀчiю: Не само какω у Сербiи и у Срему; у Бачки, Славонiи итд. Сербли обичнω говоре, но и какω треба да говоре, а нарочитω, да книге пишɣ, придержаваюћи се своихъ, єзыкɣ своиственыхъ, правила и орθографie сочинено Милованомъ Видаковичемъ бывшимъ Латинске Грамматiке Профессоромъ, у Пешти: Писмены Iос. Баймела.

Дан. 1850. Ђуро Даничић, Мала српска граматика, у Бечу: Штампарија јерменскога манастира.

Зах. 1832. Геωргїй Захариїадъ, Славенска грамматiка содержаща єтѵмологiю и сѵнтаѯись, у Будиму: Писмены Кралƀвскога Всеучилища Пештанскога.

Зах. 1847. Илія Захарієвићъ, Србска Грамматика, у Београду: Правителственна Кньигопечатня Княж. Србскогъ.

Вук 1814. Вук С. Караџић, Писменица Сербскога ïезика по говору простога народа написана Вуком Стефановићем Сербиïанцем, у Виенни, 1814. У: О језику и књижевности I. Сабрана дела Вука Караџића, 12. Београд: Просвета. 21–121.

Вук 1818. Вук С. Караџић, Српска граматика. У: Српски рјечник 1818, Сабрана дела Вука Караџића, 2. Београд: Просвета. 29–71.

Мил. 1838. Димитрiє Милаковићъ, Србска грамматика саставлƀена за црногорску младеж. Часть прва, у Црной Гори: Кньигопечатня Правителя Црногорскога.

Мраз. 1811. Авраам Мразович, Руководство къ славенстƀŭ грамматiцƀ во употребленïе славенско-сербскихъ народныхъ училищъ, у Будиму: Писмены Кралевскагω Всеучилища Пештанскагω.

Нин. 1848. Петаръ Нинковићъ, Србска граматика, у Београду: Друштво србске словесности.

Поп. 1843. Iован Поповић, Србска грамматiка или Писменица: по начину, коимъ наŭславнiи наши садашньи Списательи пишу, нарочно на ползу премиле младежи Србске устроєна, у Новом Саду: Писмены Катарiне Iанковића Удове.

Сол. 1831. Вход к писменици и језикознанију (1831) / Павле Соларић (прир. И. Бјелаковић, А. Милановић, Ј. Миливојевић). Нови Сад: Матица српска, 2020.

Цук. 1850. Коста Цукићъ, Србска граматика за основне србске школе, Београд: Кньигопечатня Княжества Србскогъ.

ЛИТЕРАТУРА

Бјелаковић, Исидора (2016). Језикословци и њихове писменице (структура граматичких приручника српског језика у XIX веку). У: Теме језикословне у србистици кроз дијахронију и синхронију : зборник у част Љиљани Суботић (ур. Ј. Дражић, И. Бјелаковић, Д. Средојевић). Нови Сад: Филозофски факултет. 55–67.

Бјелаковић, Исидора (2020). Графијско-ортографска и граматичка начела Павла Соларића и почеци стандардизације српског језика. Јужнословенски филолог. LXXVI/2: 47–77.

Ивић, Павле и Јован Кашић (1981). О језику код Срба у раздобљу од 1804. до 1878. У: Историја српског народа. V/2. Београд: Српска књижевна задруга. 311–380.

Мацановић, Ана (2018). Српска језикословна терминологија у 19. веку. Београд: Институт за српски језик САНУ.

Милановић, Александар (2016). Филолошки текстови из прве половине 19. века као ресурс за истраживање српског језика. Научни састанак слависта у Вукове дане. 45/3: 135–147.

Обижајева, Марина (2008). Онтологија првих српских граматика (црквено)словенског језика за Србе. Зборник Матице српске за славистику. 74: 95–129.

Обућина, Предраг (2011). Вуков граматички терминосистем и савремени граматички метајезик. Научни састанак слависта у Вукове дане. 40/1: 313–327.

Окука, Милош (2019). Вход к’ Писменицы и єзикознанію Павла Соларића из 1831. године. У: Festschrift für Gerhard und Svetlana Ressel. A. Bierich, T. Bruns, H. Stahl. Trierer Studien zur Slavistik. 115–137.

Суботић, Љиљана (1984). Судбина партиципа у књижевном језику код Срба у 19. веку. Прилози проучавању језика. 20: 5–81.

СХЈ (1971). Srpskohrvatski jezik. Enciklopedijski leksikon Mozaik znanja. Beograd: Interpres.

Ћорић, Божо (1983). О Граматици Ђуре Даничића. Књижевност и језик. ХХХ/1–2: 7–12.

Цыганенко, Галина (19892). Этимологический словарь русского языка. Київ: Радянська школа.
Објављено
13. 03. 2023.
Bрој часописа
Секција
Чланци