ТЕРМИНОЛОГИЈА У ПЕДАГОГИЦИ КАТАРИНЕ МИЛОВУК (1866)

  • Јована Војводић Одсек за српску књижевност и језик Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: терминологија, педагогија, речник, термин, Катарина Миловук

Сажетак

У раду се као примарни циљ истраживања поставља израда педагошког терминолошког система у делу Педагогика Катарине Миловук, штампаном 1866. године. Забележена грађа дата је у виду речника са дефиницијом и контекстом, а потом је подељена према семантичким пољима којима припадају термини, и према њиховом пореклу. На крају, анализирана грађа је упоређена са терминолошким системом савременог српског језика.

Референце

ИЗВОРИ

Миловук, Катарина (1866). Педагогика. Београд: Државна штампарија.

ЛИТЕРАТУРА

Бјелаковић, Исидора и Љиљана Суботић (2011). Концепција дијахронијског терминолошког речника. У: Лексикологија, ономастика, синтакса: зборник у част Гордани Вуковић. Нови Сад: Филозофски факултет. 149–162.

Бјелаковић, Исидора (2013). Елементи микроструктуре дијахронијског терминолошкогречника. У: Језици и културе у времену и простору: тематски зборник II/2 (ур. Снежана Гудурић и Марија Стефановић). Нови Сад: Филозофски факултет. 231–242.

Бјелаковић, Исидора и Ирена Цветковић-Теофиловић (2017). Макроструктура и микроструктура Речника славеносрпског језика (огледна свеска). Речник славеносрпског језика. Огледна свеска (ур. И. Бјелаковић, И. Цветковић-Теофиловић, А. Милановић). Нови Сад: Матица српска. 17−32.

Бјелаковић, Исидора (2017a). Терминолигоја код Срба у 18. и 19. веку (математичка географија и картографија). Нови Сад: Два пера.

Бјелаковић, Исидора (2017б). Друштво српске словесности и проблем израде терминологије. У: Књижевност и језик у Друштву српске словесности. Научни скупови, CLXVIII. Одељење језика и књижевности Књига 29 (ур. Предраг Пипер и Владан Јовановић). Београд: САНУ. 61–76.

РСЈ: Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска, 2011.

РСАНУ: Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Београд: САНУ, 1959 – .

Драгићевић, Рајна (2007). Лексикологија српског језика. Београд: Завод за уџбенике.

Јесипов, Петрович Борис и Николај Кирилов Гончаров (1949). Педагогика: уџбеник за учитељске школе, Београд: Знање. (П3)

Мацановић, Ана (2018). Српска језикословна терминологија у 19. веку. Београд: Институт за српски језик САНУ.

Миодраговић, Јован (2009). Народна педагогија у Срба или Како наш народ подиже пород свој. Београд: Радио телевизија Србије.

Михајловић, Татјана и Миле Илић (2020). Христоликост педагогије Светог Саве. У: Зборник радова Филозофског факултета, год. 50, бр. 4 (ур. Јашар Реџепагић). Приштина: Филозофски факултет. 249–269.

Монашевић, Каменко. „Др Ђорђе Натошевић”. Босанска вила: лист за забаву, поуку и књижевност, број 16, година II, 1887.

Петровић, С. Јелена, Даница М. Добросављевић и Мирјана М. Симић (2019). Развитак школства и педагогије у првој половини XX века – најзначајнији научни и друштвени утицаји. У: Зборник радова Филозофског факултета, XLIX, број 2 (ур. Јашар Реџепагић). Приштина: Филозофски факултет. 263–281.

Поткоњак, Никола и др. (1989). Педагошка енциклопедија I и II. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Рот, Никола (2004). Oпшта психологија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. (П4)

Теодосић, Радован и др. (1968). Педагогика: уџбеник за учитељске школе и педагошке академије. Сарајево: Завод за издавање уџбеника. (П1)

*

Hartmann, R. R. K. (2005). Pure or hybrid? The development of the mixed dictionary genres. Facta universitas: series, linguistics and literature Vol. 3, No 2. 193–205.

Matijević, Milan, Vesna Bilić i Siniša Opačić (2016). Pedagogija za učitelje i nastavnike. Zagreb: Školska knjiga i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (П2)

Mihaljević, Milica (1998). Terminološki priručnik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna
naklada.

Šipka, Danko (2006). Osnovi leksikologije i srodnih disciplina. Novi Sad: Matica srpska.
Објављено
13. 03. 2023.
Bрој часописа
Секција
Чланци