ПРЕДЛОГ МИКРОСТРУКТУРЕ РЕЧНИКА ИСТОРИЈСКИХ ТЕРМИНА ПРЕДСТАНДАРДНЕ ЕПОХЕ РАЗВОЈА СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА (НА ПРИМЕРИМА ЕКСЦЕРПИРА-НИМ ИЗ ДЕЛА ЖИТИЈЕ ПЕТРА ВЕЛИКАГО ЗАХАРИЈЕ ОРФЕЛИНА (ЧАСТ 2, 1772))

  • Весна Бајић Нови Сад Србија
Кључне речи: историјска лексикографија, речник, микроструктура, лексикографски чланак, терминологија, историја, XVIII век, Захарија Орфелин

Сажетак

У овом раду дат је предлог елемената микроструктуре, тј. структуре лексикографског чланка речника термина из области историје предстандардне епохе развоја српског књижевног језика, заснован на терминолошким јединицама ексцерпираним из дела Житије Петра Великаго Захарије Орфелина (част 2, 1772).

Референце

Бјелаковић, Исидора и Љиљана Суботић (2011). Концепција дијахронијског терминолошког речника. У: Лексикологија, ономастика, синтакса. Зборник у част Гордани Вуковић (ур. В. Ружић и С. Павловић). Нови Сад: Филозофски факултет. 149–162.

Бјелаковић, Исидора (2013). Елементи микроструктуре дијахронијског терминолошког речника. У: Језици и културе у времену и простору. Тематски зборник (ур. С. Гудурић и М. Стефановић). Нови Сад: Филозофски факултет. II/2: 231–242.

Бјелаковић, Исидора, Ирена Цветковић Теофиловић и Александар Милановић (2017). Речник славеносрпског језика: огледна свеска. Нови Сад: Матица српска.

Вуковић, Гордана (1988). Терминологија куће и покућства у Војводини. Нови Сад: Филозофски факултет, Институт за јужнословенске језике.

Гортан-Премк, Даринка (1990). О месту термина у лексичком фонду. Научни састанак слависта у Вукове дане. XVIII/1: 15–21.

Гортан-Премк, Даринка (1991). О терминолошким јединицама и њиховој обради у Речнику САНУ. Наш језик. XXIX/ 1/2: 49–54.

Драгићевић, Рајна (2007). Лексикологија српског језика. Београд: Завод за уџбенике.

Дудок, Мирослав (1996). Термин и текст. Стандардизација терминологије. Београд: Српска академија наука и уметности. 17–20.

Јовановић, Владан (2016). Српска војна лексика и терминологија. Београд: Институт за српски језик САНУ.

Клајн, Иван и Милан Шипка (2008). Велики речник страних речи и израза. Нови Сад: Прометеј.

Костић, Мита (2010). Култ Петра Великог међу Русима, Србима и Хрватима у XVIII веку. У: Од Рачана до Стерије: Српска књижевност XVIII века (барок, просвећеност, класицизам, предромантизам): хрестоматија (прир. Н. Савковић). Нови Пазар – Нови Сад: Државни универзитет у Новом Пазару – Завод за културу Војводине. 253–274.

Мамузић, Илија (1987). Захарија Орфелин стваратељ и страдатељ. Крушевац: Багдала.

Медаковић, Дејан (1954). Илустровано издање Орфелинове историје Петра Великог. Историски часопис: орган Историског института САН. IV: 253–258.

Младеновић, Александар (1979). Напомене о транскрипцији и критичком издавању старих српских текстова из XVIII и XIX века. Зборник за филологију и лингвистику. XXII/2: 95–129.

Московљевић, Милош (1963). Речник руског и српскохрватског језика. Београд: Научна књига.

Остојић, Тихомир (1923). Захарија Орфелин: живот и рад му. Београд: Српска краљевска академија наука и уметности.

Оташевић, Ђорђе (1996). Варијантност вишечланих термина (на материјалу железничке терминологије). Стандардизација терминологије. Београд: Српска академија наука и уметности. 57–60.

Пешикан, Митар, Јован Јерковић и Мато Пижурица (2017). Правопис српскога језика. Нови Сад: Матица српска.

РСЈ: Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска, 2007.

Станојчић, Живојин и Љубомир Поповић (2008). Граматика српског језика. Београд: Завод за уџбенике.

Ћорић, Божо (1996). Кратка верзија термина. Стандардизација терминологије. Београд: Српска академија наука и уметности. 53–55.

Чалић, Боривој (1995). Орфелин. Вуковар: Народна библиотека „Вуковар”.

Чалић, Боривој (2011). Предговор. Хронологија. Приређивачке напомене. У: Антологијска едиција Десет векова српске књижевности, књ. 13: Захарија Орфелин (прир. Б. Чалић). Нови Сад: Издавачки центар Матице српске. 7–22; 339–344; 363–374.

Чурчић, Лазар (2002). Књига о Захарији Орфелину. Приредио Боривој Чалић. Загреб: Српско културно друштво Просвјета.

*

Šipka, Danko (1998). Osnovi leksikologije i srodnih disciplina. Novi Sad: Matica srpska.

Zgusta, Ladislav (1991). Priručnik leksikografije. Sarajevo: Svjetlost.
Објављено
13. 03. 2023.
Bрој часописа
Секција
Чланци