ЛИЧНА ИМЕНА У ПОМЕНИКУ МАНАСТИРА КРКЕ

  • Владимир Поломац Универзитет у Крагујевцу, ФИЛУМ, Одсек за филологију, Катедра за српски језик
  • Марко Милошевић Центар за научноистраживачки рад, ФИЛУМ, Универзитет у Крагујевцу
Кључне речи: ономастика, антропонимија, стари српски поменици, манастир Крка, Далмација.

Сажетак

У раду су истражене најважније одлике система личних имена уписиваних од 1756. до 1826. године у рукописну књигу Поменика манастира Крке која се чува у манастирској ризници под сигнатуром Крка 57. Будући да су на почетку сваког листа поменика, а ређе и на маргинама, наведени називи насеља из којих су уписивана лична имена, забележена грађа представља репрезентативан узорак за истраживање српске антропонимије северне Далмације и суседних области Лике и западне Босне у наведеном периоду. Поред анализе личних имена према пореклу и структури, рад је имао за циљ да детаљније укаже на методолошке проблеме у истраживању старих српских поменика, као и да провери тезу Ж. Бјелановића да се језгро савремене српске антропонимије у северној Далмацији формирало од краја XVII века. Поменута теза потврђена је на основу низа заједничких одлика у систему личних имена из Поменика манастира Крке и области Буковице у последњој четвртини XX века: подударања у систему презимена и породичних надимака, континуитета најфреквентнијих мушких и женских имена и континуитета латинских утицаја у антропонимији. У односу на друге до сада истраживане поменике специфичност поменика манастира Крке посебно се огледа у потврдама ретких или до сада незабележених имена: Бјегоје, Брадиша, Вуколај, Вусин, Драгојица, Јахша, Радасав, Сават, Франеш; Домка, Хојдана, Зрина, Зрнка, Јагета, Јездарица, Малика, Мараја, Мрена, Пшена.

Референце

ИЗВОРИ

Поменик манастира Крке, крај XVII века (Ризница манастира Крке, сигнатура Крка 57) (Фотографски снимци микрофилма Археографског одељења Народне библиотеке Србије).

ЛИТЕРАТУРА

Грковић, Милица (1977). Речник личних имена код Срба. Београд: Вук Караџић.

Грковић, Милица (1983). Имена у Дечанским хрисовуљама. Нови Сад: Филозофски факултет–Институт за јужнословенске језике.

Грковић, Милица (1986). Речник имена Бањског, Дечанског и Призренског властелинства у XIV веку. Београд: Народна књига.

Грковић, Милица (2001). Антропонимија и топонимија. у: Насеља и становништво области Бранковића 1455. године (ур. М. Мацура). Београд: САНУ. 616–745.

Грковић, Милица (2002). Значај Поменика манастира Раче за историју језика и ономастику. Рачански зборник. VII: 37–48.

Дешић, Милорад (1976). Западнобосански ијекавски говори. Српски дијалектолошки зборник. 21: 1–316.

Драгичевић, Милан (1986). Говор личких јекаваца. Српски дијалектолошки зборник. 32: 1–241.

Лома, Александар (2013). Топонимија Бањске хрисовуље. Београд: САНУ.

Новаков, Драгана (2014). Неке дијалекатске особине у четири стара српска поменика. Археографски прилози. 36: 83–90.

Новаков, Драгана (2017). Имена Поменика манастира Крушедола. Београд: Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања.

Новаковић, Стојан (1875). Српски поменици XV–XVIII века. Београд: Државна штампарија.

Павлица, Драган (1984). О говору околине Удбине. Српски дијалектолошки зборник. 30: 357–424.

Поповић, Мирјана (2017). Село Мокро Поље према попису из 1831. године – пример демографских прилика код српског православног становништва у Северној Далмацији. У: Зборник о Србима у Хрватској 11 (ур. В. Крестић). Београд: САНУ. 29–42.

Поповић, Мирјана (2019). Православно становништво Далмације према статистичкој табели из средине 19. века. у: Зборник о Србима у Хрватској 12 (ур. В. Крестић). Београд: САНУ. 41–65.

Пешикан, Митар (1982). Зетско-хумско-рашка имена на почетку турскога доба. Ономатолошки прилози. III: 1–119.

Пешикан, Митар (1983). Зетско-хумско-рашка имена на почетку турског доба (други део). Ономатолошки прилози. IV: 121–254.

Поломац, Владимир (2010а). Неке теоријско-методолошке напомене о ономастичком истраживању српских средњовековних поменика. Српски језик. XV: 491–501.

Поломац, Владимир (2010б). Неколико напомена о личним именима у Поменику непознатог манастира Липљанске епископије. У: Проблеми на балканското и славянското езикозание (ур. И. Харалампиев). Велико Тръново: Фаберъ. 226–243.

Поломац, Владимир (2015). Антропонимија Водичничког поменика (Скопска Црна Гора, XVI век). У: Путевима српских идиома (ур. М. Ковачевић и В. Поломац). Крагујевац: ФИЛУМ. 341–350.

Поломац, Владимир (2017). Из антропонимије Дечанског поменика (XVI век). Наслеђе. 38: 111–123.

Поломац, Владимир (2019). Женска имена у поменику манастира Св. Тројице код Пљеваља (XVI век). У: Српско језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе. Српски језик и књижевност данас (ур. Ј. Стојановић). Подгорица: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори. 505–513.

Поломац, Владимир (2021). Речник старосрпских личних имена: од концепције ка методологији. У: Историјска лексикографија српског језика (ур. Ј. Грковић-Мејџор и др.). Нови Сад: Огранак САНУ–Матица српска. 59–78

Поломац, Владимир (2022). Мушка имена у Поменику манастира Св. Тројице (Пљевља, XVI век). Црквене студије.19: 459–473.

Ракић Младеновић, Југослава (2021а). Лична имена у Поменику манастира Дечана (XVI–XX век) (необјављена докторска дисертација). Филолошки факултет, Београд.

Стојановић, Љубомир (1890). Стари српски хрисовуљи, акти, биографије, летописи, типици, поменици, записи и др. Београд: Српска краљевска академија.

Стојановић, Јелица (2012). Лична имена по називима биљака и животиња у старим српским поменицима (Пивски поменик, Поменик из Хоче и Морачки поменик). У: Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и српски језик данас (ур. Ј. Стојановић). Никшић: Матица српска – друштво чланова у Црној Гори – Матица српска у Новом Саду. 109–133.

Стојановић, Јелица (2013а). Лична имена од основе вук- у старим српским поменицима и везивање „вука” за култ светог Саве код Срба. У: Осам векова манастира Милешеве (ур. П. Влаховић), Милешева: Епархија милешевска. 31–45.

Стојановић, Јелица (2013б). Словенска лична имена састављена од двају основа у Пивском поменику и Поменику Хоче. у: На извору Вукова језика (ур. Н. Вуковић). Жабљак–Шавник–Плужине: Фондација Вукове задужбине. 73–87.

Стојановић, Јелица (2013в). Словенска и хришћанска имена у Пивском поменику и Поменику из Хоче. Митолошки зборник. 29: 163–195.

*

Bjelanović, Živko (1988). Antroponimija Bukovice. Split: Književni krug.

Bjelanović, Živko (1989). Rječnik antroponima Bukovice. Ономатолошки прилози. 10: 175–363.

Bjelanović, Živko (2007). Prezimena sjevernodalmatinskoga prostora u ispravama 17. stoleća. U: Onomastičke teme (autor Ž. Bjelanović). Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 159–191.

Juran, Kristijan (2015). Morlaci u Šibeniku između Ciparskoga i Kandijskoga rata (1570–1645). Povijesni prilozi. 49: 163–210.

Loma, Aleksandar (2020). Problems of chronological and social stratification in historical anthroponomastics: The case of “lupine” and “equine” proper names among the Indo-European peoples. Onoma. 55: 15–34.

Mataia, Ivica (2019). Lička toponimija. Doktorska disertacija u rukopisu. Zadar: Sveučilište u Zadru.

Mošin, Vladimir i Milan Radeka (1958). Ćirilski rukopisi u sjevernoj Dalmaciji. Starine 48: 189– 215.

Peco, Asim (2007). Govori istočne i centralne Hercegovine. Sarajevo: Bosansko filološko društvo.

RJA: Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I–XXIII. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1886–1976.

Skok, Petar (1971–1974). Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (I–IV). Zagreb: JAZU.
Објављено
13. 03. 2023.
Bрој часописа
Секција
Чланци