ПРЕЦЕДЕНТНИ ТЕКСТОВИ И ЊИХОВА ПРИМЕНА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ

  • Горица Мирковић Одсек за српски језик и лингвистику Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: прецедентни текстови, комуникација, језик, култура, српски језик као страни

Сажетак

Рад се бави феноменом прецедентности у репликама из домаћих филмова, серија и видео-клипова. Овај феномен детаљно је описан у руској литератури, па су, стога, у овом истраживању најчешће консултовани радови чији су предмет анализе прецедентни текстови у настави руског језика као страног. Корпус је формиран на основу анкете спроведене међу изворним говорницима српског језика, а чини га 25 реплика. Задатак рада је анализирати реплике, а то подразумева дефинисање њиховог специфичног значења и примену у свакодневној комуникацији. Циљ рада јесте размотрити њихов значај и примену у настави српског језика као страног. Увођење лингвокултурних садржаја, какви и јесу прецедентни текстови, у настави страних језика омогућава неизворном говорнику боље разумевање културних специфичности које се огледају у употреби језика који учи.

Референце

ИЗВОРИ

Филмови: Балкан експрес (1983), Ко то тамо пева (1980), Лајање на звезде (1998), Луде године (1977), Маратонци трче почасни круг (1982), Мртав ладан (2002), Нож (1999).

Серије: Грех њене мајке (2009−2010), Државни посаo (2012−), Срећни људи (1993−1996).

Јутјуб:ЛИТЕРАТУРА

Гриценко, Л. М., Т. А. Демидова, М. Е. Бохонная (2017). Прецедентные тексты на уроках русского языка как иностранного. Научный журнал КубГАУ. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет. 126/2: 343−355.

Драгићевић, Рајна (2011). Лингвокултуролошки приступ у настави српског језика као страног. Српски као страни језик у теорији и пракси. Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик. II: 81−93.

Куликова, Е. В. (2010). Рекламный текст через призму прецедентных феноменов. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Нижний Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета. 6: 334−340.

Моисеенко, Л. В., Н. Ф. Михеева (2020). Прецедентные феномены современных русских и испанских масс-медиа как когнитивные структуры языковой личности. Mundo Eslavo. Granada: Universidad de Granada. 19: 7−24.

Потёмкина, Е. В. (2013). Прецедентный текст как единица формирования когнитивного уровня вторичной языковой личности. Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Москва: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. 9: 62−68.

Смыкунова, Н. В. (2003). Прецедентные феномены в речевом общении русской языковой личности и процессе обучения русскому языку как иностранному: дисс. … канд. пед. наук. Москва: Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина.

Чистова, С. С. (2012). Прецедентные феномены в российской и американской рекламе: сопоставительное исследование: монография. Нижний Тагил: НТГСПА.

*

Prćić, Tvrtko (2016). Semantika i pragmatika reči. Treće, elektronsko, izdanje. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Prodanović Stankić, Diana (2016). Verbalni humor u engleskom i srpskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Објављено
26. 01. 2022.
Bрој часописа
Секција
Чланци