ЛЕКСИЧКА И ДИСКУРСНА ОБИЉЕЖЈА ОБАВЈЕШТЕЊА О СМРТИ: УПОРЕДНА АНАЛИЗА

  • Јелена Радмиловић Одсек за српски језик и књижевност Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: обавјештења о смрти, читуље, дискурсне одлике, лексичко-граматичке одлике, анализа дискурса

Сажетак

У овом раду анализирају се лексичко-граматичке и дискурсне карактеристике једног типа читуља – обавјештења о смрти. Грађу за анализу су чинила oбавјештења о смрти с подручја Источне Херцеговине и Новог Сада, а преузета из штампаних издања листа Дневник (за Нови Сад) и с интернет-портала Е-смртовнице (за Источну Херцеговину). У централном дијелу рада врше се, како је речено, на посматраном материјалу двије врсте анализе: лексичко-граматичка и дискурсна. У првој ће бити ријечи о употреби лексема у уводној фрази, употреби глагола за обавјештавање, али и указивање на лексему којом се исказује сам чин смрти, као и о именицама којима се означава испраћај преминуле особе, док ће се у другој посматрати употреба говорних чинова у овом типу огласа, као и њихове језичке функције. Поред тога, анализирано је на који се начин пишу обавјештења о смрти када су у питању женске особе, односно на који начин се идентификују женске особе у њима. У завршном дијелу рада износимо закључке који су изведени на основу спроведене анализе.

Референце

ИЗВОРИ

Е-смртовнице

Дневне новине Дневник (бројеви 26438, 26443, 26489, 26503, 26510, 26527, 26544, 26545, 26546, 26595, 26643, 26641, 26667, 26668, 26671, 26677, 26681).

ЛИТЕРАТУРА

Jaкобсон, Р. (1966). Лингвистика и поетика. Београд: Нолит.

Кликовац, Д. (2004). Метафоре у мишљењу и језику. Београд: Библиотека XX век.

Павловић, A. (2009). Употреба кумства на примјеру кумовања чланова краљевске породице Карађорђевић. У: Баштина (ур. Д. Танчић). Св. 26. Приштина: Институт за проучавање културе Срба, Црногораца, Хрвата и Муслимана: 243–265.

Поповић, Љ. (2005). Комуникативне функције просте реченице. У: Синтакса савременог српског језика (ур. М. Ивић). Београд: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига; Нови Сад: Матица Српска: 983–1057.

Радовановић, М. (2003). Социолингвистика. Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Реџић, С. (2011). О друштвеном статусу жене у досредњовековној и средњовековној Србији. Зборник радова Филозофског факултета, XLI. Приштина: Универзитет у Приштини.

РМС: Речник српскохрватског књижевног језика. Нови Сад: Матица српска, 2011.

Савић, С. (1993). Дискурс анализа. Нови Сад: Филозофски факултет.

Савић, С. (1997). Дискурсне особине изјава саучешћа. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. XL/2: 259–266.

Савић, С. (1998). Дискурсне одлике читуља. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. XLI/2: 141–152.

Чоловић, И. (1974). Увод у анализу новинских тужбалица. Култура: часопис за теорију културе и културну политику. 168–178.

Чоловић, И. (2000). Дивља књижевност. Београд: Библиотека ХХ век.

*

Afful, J. (2012). A genre analysis of death announcements in Ghanaian newspapers

Bargh, J.A. & K. Y. A. McKenna (2004). The Internet and social life. Annual Review od Psychology, 55, 573–590.

Martin, J. The Obituary – A Genre Analysis. North Carolina State University. (nematome.info) 30.06.2021
Објављено
26. 01. 2022.
Bрој часописа
Секција
Чланци