СРПСКА КУЛТУРНО СПЕЦИФИЧНА ЛЕКСИКА У ФИЛМУ „ПАРАДА”

  • Александар Николић Одсек за германистику Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
Кључне речи: култура, културно специфична лексика, превођење, Парада, српски, немачки.

Сажетак

Предмет истраживања овог рада јесте српска културно специфична лексика у домаћем филму Парада. Циљ истраживања јесте контрастирање културно специфичног садржаја при чему је српски полазни, а немачки циљни језик. Методом анализе превода издвојиће се најпре све културно специфичне секвенце из оригинала како би се контрастирале са синхронизованом немачком верзијом. Корпус, који чине сви ексцерпирани примери културно специфичне лексике из српског оригинала и одговарајући примери у немачком преводу, биће подвргнут анализи с обзиром на употребу и фреквентност учесталих стратегија превођења културно специфичне лексике што ће показати која je од понуђених стратегија најзаступљенија и зашто, као и степен компатибилности два језика у овом домену.

Референце

ИЗВОРИ (ДВД)

Парада. Филм Срђана Драгојевића. Дистрибутер: good!movies, 2011.ЛИТЕРАТУРА

Јовановић, Б. Јована (2018), Лексика погрдног значења у именовању човека у српском језику. Докторска дисертација. Београд: Универзитет у Београду, Филолошки факултет.

РСЈ: Речник српског језика. Измењено издање. Нови Сад: Матица српска, 2011.

¬*

Bugarski, Ranko (2005). Jezik i kultura. Beograd: Biblioteka XX vek: Krug.

Döring, Sigrun (2006). Kulturspezifika im Film: Probleme ihrer Translation. Berlin: Frank & Timme – Verlag für wissenschaftliche Literatur.

Durdureanu, I. (2011). Translation of cultural terms: Possible or impossible? In: Journal of Linguistic and Intercultural Education – JoLIE, 4, 51–64.

Herder, Gorrfried Johann (1877–1913). Herders sämtliche Werke. Berlin: Weidmann.

Humboldt, Carl Wilhelm von (1903–36). Wilhelm von Humboldts Werke. (Albert Leitzmann, izd.). Berlin: B. Behr.

Kaiser-Cooke, Michèle (2003). Translation, Evolution und Cyberspace. Eine Synthese von Theorie, Praxis und Lehre. Frankfurt: Peter Lang.

Katan, David (1999). Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. Manchester: St. Jerome Publishing.

Kurz, Christopher (2006). Filmsynchronisation aus übersetzungswissenschaftlicher Sicht. Hamburg: Kovač.

Nedergaard-Larsen, Birgit (1993). Culture-bound problems in subtitling. In: Perspectives: Studies in Translatology. 2: 207–241.

Newmark, Peter (1988). A Textbook of Translation. New York – London – Toronto – Sydney – Tokyo: Shanghai Foreign Language Education Press.

Pedersen, Jan (2005). How is Culture Rendered in Subtitles? In: Proceedings of the Marie Curie Euroconferences MuTra: Challenges of Multidimensional Translation. 1–18.

Toury, Gideon (1995). Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Venuti, Lawrence (1995), The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London – New York: Routledge.

Vermeer, Hans J. (1990). Skopos und Translationsauftrag – Aufsätze. Heidelberg.

Wierzbicka, Anna (1992). Semantics, Culture and Cognition. Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. New York – Oxford: Oxford University Press.

Witte, Heidrun (2000). Die Kulturkompetenz des Translators: begriffliche Grundlegung und Didaktisierung. Tübingen: Stauffenberg.
Објављено
26. 01. 2022.
Bрој часописа
Секција
Чланци