МЕТАФОРИЧКА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА СЛУЧАЈА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

  • Жарко Пајић Олах Одсек за српски језик и лингвистику Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: концептуализација, концептуална метафора, изворни и циљни домен, случај

Сажетак

Предмет овог рада јесте испитивање концептуализације случаја као апстрактног појма. Грађа је ексцерпирана из Корпуса савременог српског језика. Реч је о корпусу који садржи колекцију дигитализованих текстова различитих функционалних стилова, а израђује се на Математичком факултету у Београду. Методологија рада подразумевала је ексцерпцију примера у којима је лексема случај контекстуализована како би се утврдили изворни домени на основу којих се разумева апстрактни појам лексикализован као случај. Циљ рада подразумевао је и класификовање сто одабраних примера према сродности, као и статистичку анализу, ради увида у фреквентност одређених појмовних метафора. Такође, метафорички изрази анализирани су с обзиром на то да ли одсликавају дословне или фигуративне метафоре.

Референце

ИЗВОР

Корпус савременог српског језика (СрпКорп)

ЛИТЕРАТУРА

Антонић, Ивана (2005). Синтакса и семантика падежа. У: Синтакса савременог српског језика: проста реченица (ур. П. Пипер и др.). Београд: Институт за српски језик САНУ; Београдска књига; Матица српска: 119‒300.

Драгићевић, Рајна (2007). Лексикологија српског језика. Београд: Завод за уџбенике.

Драгићевић, Рајна (2008). О значењској подспецификованости на примеру лексеме основа. Јужнословенски филолог. LXIV: 123‒134.

Кликовац, Душка (2004). Метафоре у мишљењу и језику. Београд: Чигоја штампа.

Радовановић, Милорад (2009). Увод у фази лингвистику. Сремски Карловци ‒ Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

РСЈ: Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска, 2011.

Филиповић Ковачевић, Соња (2021). Појмовна метафора и метонимија у теорији и пракси. Нови Сад: Филозофски факултет.

Чајкановић, Веселин (1973). Мит и религија у Срба. Београд: Култура.
Објављено
26. 01. 2022.
Bрој часописа
Секција
Чланци