ЧИЈИ ЈЕ КОСМОС СИБА МИЛИЧИЋА?

Употреба мотива земље и космичких тела у Књизи радости (1920) у митолошком и културно специфичним контекстима

  • Растко Лончар Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
Кључне речи: : Јосип Сибе Миличић (1886–1944), космизам, митологија, хришћанство, српска културно специфична лексика, фразеологизми

Сажетак

Јосип Сибе Миличић (1886–1944), српски и хрватски песник чије дело обухвата период од ране модерне све до књижевности Народноослободилачке борбе, у историји књижевности остаје упамћен, пре свега, као један од родоначелника поезије српског космизма, те мистериозна фигура у Ламенту над Београдом Милоша Црњанског, док његово дело остаје у великој мери непрочитано. Разлог се, у времену „друге Југославије” може тражити у чињеници да је Миличић био тзв. oрјунаш (југословенски националиста у периоду Краљевине Југославије), а након распада СФРЈ, остаје у међупростору српске и хрватске књижевности иако је био активан чинилац и једне и друге.

Циљ овог рада јесте приступање манифестној књизи нашег космизма – Миличићевој Књизи радости (1920) – са позиције културно специфичних контекста, те отварање проблемских подручја редефинисања поетике космизма у српској поезији, као и сагледавање Миличићевог песништва у комуникацији са митолошким, хришћанским и словенским културним специфичностима, те јединственог приступа ресемантизацији фразеологизама српског језика – који ово дело истовремено чине и преводивим и непреводивим на светске језике. Оваквим приступом долази се до резултата који доводе у питање досадашње бављење космизмом у оквирима српске науке о књижевности и књижевне историје те отварања нових перспектива по питању тумачења и рецепције Миличићеве Књиге радости и дела уопште.

Референце

ИЗВОР

Миличић, Јосип-Сибе (1920). Књига радости. Београд: Издавачка књижарница Геце Кона.

ЛИТЕРАТУРА

Вучковић, Радован (2011). Поезија српске авангарде. Београд: Службени гласник.

Раденковић, Љубинко (1996). Симболика света у народној магији Јужних Словена. Ниш: Просвета : Балканолошки институт САНУ.

СМ: Словенска митологија: енциклопедијски речник. Редактори Светлана М. Толстој, Љубинко Раденковић. Београд : Zepter book world, 2001.

Тешић, Гојко (2009). Српска књижевна авангарда: Књижевноисторијски контекст (1902–1934). Београд: Службени гласник.

Шевалије, Жан и Ален Гербран (2013). Речник симбола. Нови Сад: Stylos art : Kiša.

*

Matešić, Josip (1982). Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika. Zagreb: Školska knjiga.

Skok, Petar (1973). Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Knj. 3, Poni – Ž. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
Објављено
26. 01. 2022.
Bрој часописа
Секција
Чланци