МЕДИЦИНСКИ ТЕРМИНИ У КРАТКОМ ПОКУШЕНИЈУ О КАЛАМЛЕЊУ КРАВЉИ БОГИЊА ЈОЖЕФА САТМАРИЈА (1818) И ТОРЖЕСТВЕНОМ ЛЕКАРСКОМ СОЧИНЕНИЈУ О ХРАНИТЕЛНОЈ БОГИЊИ ЂОРЂА ПАНТЕЛИЋА (1832)

  • Катарина Радовановић Одсек за српски језик и књижевност Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Србија
Кључне речи: терминологија, терминолошки систем, медицински називи, медицина, 19. век

Сажетак

У раду је анализирана медицинска терминологија (знаци, болести, њихови симптоми и лечење) у делима Кратко покушеније о каламлењу крављи богиња Јожефа Сатмарија из 1818. године и Торжествено лекарско сочиненије о хранителној богињи Ђорђа Пантелића из 1832. године. Поред основних напомена о терминологији, у раду су наведени подаци о аутору и језику којим је текст написан. Забележен терминолошки систем анализиран је према структури и пореклу, те упоређен са терминолошким системом савременог српског језика ради утврђивања разлога за очување и/или губљење одређених термина.

Референце

Бјелаковић, Исидора (2004). Називи за болести у лекарушама са територије Војводине у 19. веку. Прилози проучавању језика. Нови Сад. 34.

Бјелаковић, Исидора, Ирена Цветковић-Теофиловић. Макроструктура и микроструктура Речника славеносрпског језика (огледна свеска). У: Речник славеносрпског језика. Огледна свеска (ур. И. Бјелаковић, И. Цветковић-Теофиловић, А. Милановић). Нови Сад: Матица српска. 17−32.

Бјелаковић, Исидора (2017). Терминологија код Срба у 18. и 19. веку (математичка географија и картографија). Нови Сад: Два пера.

Драганић, Вера и Олга Брадић (1996). Рад на медицинској терминологији – потреба медицинске науке и праксе. Стандардизација терминологије. Београд: Српска академија наука и уметности. 123–126.

Јеленковић, Анкица (2011). Борба лекара за очување српског језика у медицини. Зборник радова Другог научног скупа 800 година српске медицине. Београд: Infinitas, Српско лекарско друштво. 213–221.

Костић, Александар (1987). Вишејезички медицински речник. Београд: Нолит.

РМС: Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска, 2011.

РМС: Речник српскохрватског књижевног језика I–VI. Нови Сад–Загреб: Матица српска – Матица хрватска, 1990.

Штасни, Гордана (2001). Историјски аспекти стандардизације медицинске терминологије. Књижевност и језик. XLVIII/3–4: 29–38.

*

RJAZU: Rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika. I-XXIII. Zagreb: JAZU, 1880–1976.

Skok, Petar (1971–1974). Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. 1–4. Zagreb.

Šipka, Danko (1998). Osnovi leksikologije i srodnih disciplina. Novi Sad: Matica srpska.

Vujaklija, Milan (1980). Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta.
Објављено
26. 01. 2022.
Bрој часописа
Секција
Чланци