ИМЕНИЧКА ЛЕКСИКА РУКОПИСА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПРИЧЕ О БОЈУ КОСОВСКОМ

  • Ирина Дамјанов Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад Србија
Кључне речи: лексичка анализа, именичка лексика, српски народни језик, 18. век, Прича о боју косовском, Рукопис Универзитетске библиотеке

Сажетак

У овом раду се анализира именичка лексика Рукописа Универзитетске библиотеке Приче о боју косовском. Рукопис је настао у првој четвртини 18. века, а писан је српским народним језиком, са малобројним наносима из српскословенског језика. Анализа грађе обухватила је анализу порекла лексике, творбену анализу, семантичку класификацију твореница и анализу парадигматских односа. На послетку смо, коришћењем лексикографских извора, испитивали присуство и позицију анализираних лексема и њихових значења у савременом српском језику. Ово истраживање спроведено је у циљу представљања целокупне слике о именичкoj лексици Рукописа као репрезента дела лексике српског језика с почетка 18. века. Такође, циљ рада је и поређење овог дела синхронијске структуре српског језика 18. века са савременим језиком. У прилогу на крају рада дат је речник свих испитиваних лексема, у којем је уз сваку одредницу дата потврда из Рукописа.

Референце

ИЗВОР

Ређеп, Јелка (2010). Житије кнеза Лазара. Нови Сад: Прометеј, 2010: 45–71; електронски изворЛИТЕРАТУРА

Грковић-Мејџор, Јасмина (2001). Питања из старословенске синтаксе и лексике, Лингвистичке свеске 1. Нови Сад: Филозофски факултет.

Грковић-Мејџор, Јасмина (2007). Списи из историјске лингвистике. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Драгићевић, Рајна (2018). Српска лексика у прошлости и данас. Нови Сад: Матица Српска.

Ефимова, В. С. (2006). Старославянская словообразовательная морфемика. Москва: Российская академия наук, Институт славяноведения.

Караџић, В. С. (1852). Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима. У Бечу. Фототипско издање. Београд: Нолит. 1972.

Клајн, Иван (2002). Творба речи у савременом српском језику. Први део. Суфиксација и конверзија. Београд – Нови Сад: Завод за уџбенике и наставна средства – Институт за српски језик САНУ – Матица српска.

Клајн, Иван (2003). Творба речи у савременом српском језику. Други део. Слагање и префиксација. Београд – Нови Сад: Завод за уџбенике и наставна средства – Институт за српски језик САНУ – Матица српска.

Милановић, Александар (2013). Синтаксички, лексиколошки и стилистички аспекти синонимије у делима Јована Суботића. У: Језик весма полезан. Београд: Друштво за српски језик. 138–145.

Младеновић, Александар (1971). Елементи историје српскохрватског језика. Општа енциклопедија Ларус I. Београд. 419–426.

Младеновић, Александар (1977). Напомене о српскословенском језику. Зборник за филологију и лингвистику. XX/2: 1–20.

Пeтлева, И. П. (1971). Праславянский слой лексики сербохорватского языка I. Этимология 1968: 114–156.

Петлева, И. П. (1973). Праславянский слой лексики сербохорватского языка II. Этимология 1971: 20–57.

Ређеп, Јелка (1976). Прича о боју Косовском. Зрењанин: Центар за културу Зрењанин и Филозофски факултет у Новом Саду.

Ређеп, Јелка (2010). Житије кнеза Лазара. Нови Сад: Прометеј.

РМС: Речник српскохрватскога књижевног језика, I–III. Нови Сад: Матица српска – Загреб: Матицa хрватска, 1967–1969; Речник српскохрватскога књижевног језика, IV–VI. Нови Сад: Матица српска, 1971–1976.

РСАНУ: Речник српскохрватског књижевног и народног језика. I–. Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 1959–.

СС: Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). Под редакцией Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой, Москва: Русский язык, 1994.*

Mladenović, Aleksandar (1973). Tipovi književnog jezika kod Srba u drugoj polovini XVIII i početkom XIX veka. U: Referati za VII međunarodni kongres slavista u Varšavi (ur. B. Novaković). Novi Sad: Filozofski fakultet. 39–53.

Otašević, Đоrđe (2009). Rečnik turcizama. Beograd: Alma.

Skok, Petar (1971–1973). Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: JAZU.

Škaljić, Abdulah (1966). Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo: Svjetlost.

RJAZU: Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. I–XXIII. Zagreb: JAZU, 1880–1976.
Објављено
26. 01. 2022.
Bрој часописа
Секција
Чланци