ЈЕЗИЧКО-СТИЛСКЕ ОСОБИНЕ СЛОВА О ПТИЦАМА ИЗ ФИСИОЛОГА У ТРИ СРПСКА ПРЕПИСА (НА ПРИМЕРУ СЛОВА О ОРЛУ И О ЖДРАЛУ)

  • Милан Суботић Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: Фисиолог, српскословенски, фонетика, морфологија, синтакса, лексика, Никољачки рукопис бр. 52, рукопис из Грујићеве збирке Музеја Српске православне цркве број 100, рукопис Народне библиотеке Србије Р 38, слово о ждралу, слово о орлу

Сажетак

Предмет овог рада је језичко-стилска анализа дела Фисиолог, које представља врсту идеолошко-дидактичког списа у облику наративне прозе. Ово дело је било популарно и у српској средњовековној писмености, судећи по великом броју познатих записа. Сваки препис Фисиолога састоји се од одређеног броја слова о животињама у која је унета поука. За анализу су одабрана слова о две врсте птице, орлу и ждралу, чије ћемо језичко-стилске особине пратити у три српска преписа која су настала у различито време и на различитим местима српског средњовековног говорног подручја (у Никољачком препису из 15. века – Н 52, у препису из Грујићеве збирке из 17. века – МСПЦ 100, и у препису Народне библиотеке Србије из 16. века – НБС 38. Циљ истраживања је да, након филолошке анализе језика слова о ждралу и орлу у одабрана три преписа, закључимо којим језичким стилом је писано ово језичко дело, као и да утврдимо да ли постоје разлике између преписа у том смислу.  

Референце

Богдановић, Димитрије (1973). Инвентар ћирилских рукописа у Југославији. Београд: Народна библиотека Србије.

Грковић-Мејџор, Јасмина (2007). Списи из историјске лингвистике. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Гура, Александр Викторович (2005). Симболика животиња у словенској народној традицији. Београд: Бримо – Логос – Александрија.

Драгојловић, Драгољуб (1968). Физиолог у Срба. Докторска дисертација. Београд: Универзитетска библиотека.

Драгојловић, Драгољуб (1976). Митска симболика у старој српској књижевности и уметности. Књижевна историја VIII/31: 341–353.

Дьяченко, Григорій (1993). Полный церковно-славянский словарь. Москва: Издательский отдел Московского патријархата.

ЭССЯ: Этимологический словарь славянских языков : праславянский лексический фонд. Вып. 13, (*kroměžirъ-*kyžiti). Москва: Наука, 1987.

Ивић, Павле (1998). Преглед историје српског језика. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Идризовић, Ненад (2010). Сличности и разлике између Фисиолога и Шестоднева Светог Василија Великог. Саборност IV: 67–82.

Јерковић, Вера (1984). Српскословенска норма у гласовном и морфолошком систему. Јужнословенски семинар за стране слависте 33–34: 55–67.

Кулишић, Шпиро (1970). Српски митолошки речник. Београд: Нолит.

Курешевић, Марина (2014). Хипотактичке структуре у Српској Александриди: функционалностилски аспекти. Нови Сад: Филозофски факултет.

Курешевић, Марина (2015). Проучавање хипотактичких структура и њихова улога у расветљавању функционалностилске раслојености српскословенског језика. У: Српски језик и његове норме: дијахрони-синхрони аспект (ур. Ј Грковић-Мејџор и В. Ружић). Нови Сад: Филозофски факултет, 64–82.

Лазић, Милорад (2004). Фисиолог у византијској и српској средњовековној књижевности. У: Фисиолог / Средњовековни медицински списи: Избор (ур. Милорад Лазић и Љубомир Котарчић). Београд: Просвета – Српска књижевна задруга.

Мандић, Јасмина (2013). Симболика животиња у средњовековном делу Фисиологу. Мастерски рад. Универзитет у Крагујевцу: Филолошко-уметнички факултет.

Милорадов, Дејан (2006). Орнитолошки речник: имена птица. Нови Сад: Матица српска.

Павић, Милорад (1970). Историја српске књижевности барокног доба (XVII и XVII) век. Београд: Нолит.

СЗН: Српски записи и натписи. Београд: Просвета – Српска књижевна задруга, 1986.

РСГВ: Речник српских говора Војводине. Нови Сад: Матица српска – Тиски цвет, 2005, св. 3: Ђ–Ј.

Штављанин Ђорђевић, Љубица, Гроздановић Пајић, Мирослава и Лидија Цернић (1986). Опис ћирилских рукописа Народне библиотеке Србије. Београд: Народна библиотека Србије.

Станковић, Радомир (1994). Датирање и водени знаци рукописних књига манастира Никољца. Археографски прилози. 16: 141–306.

Стојкова, Ана (1997). Библијска симболика у јужнословенском „Фисиологу”. Научни састанак слависта у Вукове дане. 26: 243–249.

Толстој, Никита Иљич (2004). Студије и чланци из историје српског књижевног дела. Београд – Нови Сад: Завод за уџбенике и наставна средства – Вукова задужбина – Матица српска.

Јовановић, Томислав (2005). Апокрифи старозаветни према српским преписима. Београд: Просвета – Српска књижевна задруга.

Трифуновић, Ђорђе (1973). Физиолог: слово о ходећим и летећим створењима. Пожаревац: Браничево.

Фасмер, Макс (1986). Этимологический словарь русского языка. Том 2. Москва: Прогрес.

*

Pliny the Еlder (1885). The natural history. Volume III: books 8—11. London: Тaylor and Francis.

Rašajski, Javor (2004). Ptice Srbije: sa kartama distribucija / Birds of Serbia: with distribution maps. Vršac: Triton public.
Објављено
26. 01. 2022.
Bрој часописа
Секција
Чланци