ПРОШЛА ГЛАГОЛСКА ВРЕМЕНА У СТАРОСРПСКИМ ПОВЕЉАМА И ПИСМИМА ОД 12. ДО 14. ВЕКА

  • Лука Николић Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Докторске студије језика и књижевности
Кључне речи: историјска лингвистика, историјска синтакса, старосрпски језик, прошло глаголско време, глаголски вид

Сажетак

Рад настоји да испита употребу прошлих глаголских времена у старосрпском језику, прецизније – у старосрпским повељама и писмима из 12, 13. и 14. века који чине део збирке Старе српске повеље и писма, књ. 1, св. 1, коју је приредио Љубомир Стојановић (1929). У том покушају, полазну тачку представљаће старословенски систем прошлих времена, који у бити рефлектује одговарајуће стање у касном прасловенском језику, како би се утврдиле конкретне промене у односу на прасловенско наслеђе, али и потенцијално уочљиве дубље развојне тенденције. Притом, посебна пажња биће поклоњена ограничавајућим факторима корпусног оквира, о којима треба водити рачуна при ма ком дијахронолингвистичком истраживању.

Референце

И З В О Р И

Стојановић, Љубомир (1929). Старе српске повеље и писма, књ. 1, св. 1. Београд – Сремски Карловци: Српска краљевска академија.

Л И Т Е Р А Т У Р А

Белић, Александар (1998). Општа лингвистика: О језичкој природи и језичком развитку, књ. 1. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Белић, Александар (20062). Историја српског језика, књ. 2, св. 2. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Бунина, Ирина К. (1959). Система времен старославянского глагола. Москва: Издательство Академии Наук СССР.

Гамкрелидзе, Тамаз В. & Вяч. Вс. Иванов (1984). Индоевропейский язык и Индоевропейцы, 1. Тбилиси: Издательство Тбилисского университета.

Грицкат, Ирена (1954). О перфекту без помоћног глагола у српскохрватском језику и сродним синтаксичким појавама. Београд: Институт за српски језик.

Грицкат, Ирена (1957–1958). О неким видским особеностима српскохрватског глагола. Јужнословенски филолог, 22/1–4: 65–130.

Грковић-Мејџор, Јасмина (1993). Језик „Псалтира” из штампарије Црнојевића. Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности.

Грковић-Мејџор, Јасмина (2004). Развој хипотактичког да у старосрпском језику. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 47/1–2: 185–203.

Грковић-Мејџор, Јасмина (2007). Предикативни герунд у старосрпском језику. У: Грковић-Мејџор, Јасмина. Списи из историјске лингвистике. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића. 174–187. Оригинална верзија објављена 2003.

Грковић-Мејџор, Јасмина (2007). Старословенска синтакса. У: Грковић-Мејџор, Јасмина. Списи из историјске лингвистике. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића. 134–153. Оригинална верзија објављена 2001.

Грковић-Мејџор, Јасмина (2012). Развој футура у старосрпском језику. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 55/1: 83–103.

Грковић-Мејџор, Јасмина (2013). Ка реконструкцији прасловенске синтаксе. У: Грковић-Мејџор, Јасмина. Историјска лингвистика: Когнитивно-типолошке студије. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића. 55–71. Оригинална верзија објављена 2008.

Даничић, Ђура (1863–1864). Рјечник из књижевних старина српских, део 2 и 3. Београд.

Деянова, Мария (1966). Имперфект и аорист в славянските езици. София: Издательство на българската академия на науките.

Деянова, Мария (1970). История на сложните минали времена в български, сърбо-хърватски и словенски език. София: Издательство на българската академия на науките.

Драгин, Наташа (2007). Језик Теодосијевог Житија светог Саве у препису монаха Марка из XIV века. Нови Сад: Тиски цвет.

Иванов, Вяч. Вс. (1964). Историческая грамматика русского яазыка. Москва: Просвещение.

Ивић, Милка (1958). Систем личних глаголских облика за обележавање времена у српскохрватском језику. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 3: 139–149.

Ивић, Милка (1980). О значењу српскохрватског плусквамперфекта. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 23/1: 93–100.

Ивић, Павле (19852). Дијалектологија српскохрватског језика: Увод и штокавско наречје. Нови Сад: Матица српска.

Курешевић, Марина (2009). Употреба претериталних времена у Српској Александриди. Научни састанак слависта у Вукове дане, 38/1: 253–266.

Павловић Слободан (2006). Детерминативни падежи у старосрпској пословноправној писмености. Нови Сад: Матица српска.

Павловић, Слободан (2009). Старосрпска зависна реченица (од XII до XV века). Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Плунгян, Владимир А. & Ана Ю. Урманчиева (2017). Перфект в старославянском: был ли он результативным?. Slověne, 6/2: 13–56.

Плунгян, Владимир А. & Ана Ю. Урманчиева (2018). К типологии нерезультативного перфекта (на материале старославянского языка). Slavistična revija, 66/4: 421–440.

Радовановић, Милорад (2009). Увод у фази лингвистику. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Стојановић, Стефан (2017). Функционално-семантичко поље перфектности у руском и српском језику. Београд: Филолошки факултет. Докторска дисертација.

Цейтлин, Р. М. et al. (1994). Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). Москва: Русский язык.

*

Aristotel (19553). O pesničkoj umetnosti (Miloš Đurić, prev.). Beograd: Kultura.

Arkadiev, Peter & Björn Wiemer (2019). Perfects in Baltic and Slavic. In: Crellin, Robert & Thomas Jügel (eds.). Perfects in Indo-European languages and beyond. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins. 123–214.

Bally, Charles (1942). Syntaxe de la modalité explicite. Cahiers Ferdinand de Saussure, 2: 3–13.

Bickel, Balthasar & Johanna Nichols (2013). Exponence of selected inflectional formatives. In: Dryer, Matthew S. & Martin Haspelmath (eds.). The World Atlas of Language Structures Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. 23.9.2021.

Binnick, Robert I. (1991). Time and the verb: A guide to tense & aspect. New York – Oxford: Oxford University Press.

Bybee, Joan L. & Östen Dahl (1989). The creation of tense and aspect systems in the languages of the world. Studies in Language, 13/1: 51–103.

Bybee, Joan L. (1985). Morphology: A study of the relation between meaning and form. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins.

Bybee, Joan, Revere Perkins & William Pagliuca (1994). The evolution of grammar: Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago – London: The University of Chicago Press.

Chomsky, Noam (1981). Lectures on government and binding. Dordrecht: Foris.

Comrie, Bernard (1976). Aspect. Cambridge: Cambridge University Press.

Comrie, Bernard (1981). On Reichenbach’s approach to tense. Chicago Linguistic Society, 17/1: 24–30.

Comrie, Bernard (1985). Tense. Cambridge: Cambridge University Press.

Comrie, Bernard (1999). Tense. In: Brown, Keith & Jim Miller (eds.). Concise encyclopedia of grammatical categories. Amsterdam – Lausanne – New York – Oxford – Shannon – Singapore – Tokyo: Elsevier. 363–368.

Comrie, Bernard (2019). Introduction. In: Crellin, Robert & Thomas Jügel (eds.). Perfects in Indo-European languages and beyond. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins. 1–13.

Dahl, Östen & Eva Hedin (2000). Current relevance and event reference. In: Dahl, Östen (ed.). Tense and aspect in the languages of Europe. Berlin – New York: Mouton de Gruyter. 385–401.

Dahl, Östen & Viveka Velupillai (2013). Perfective/imperfective aspect. In: Dryer, Matthew S. & Martin Haspelmath (eds.). The World Atlas of Language Structures Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. . 23.9.2021.

Dahl, Östen (1985). Tense and aspect systems. Oxford: Basil Blackwell.

Dahl, Östen (1999). Aspect: Basic principles. In: Brown, Keith & Jim Miller (eds.). Concise encyclopedia of grammatical categories. Amsterdam – Lausanne – New York – Oxford – Shannon – Singapore – Tokyo: Elsevier. 30–37.

Dostál, Antonín (1954). Studie o vidovém systému v staroslověnštině. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Drinka, Bridget (2017). Language contact in Europe: The periphrastic perfect through history. Cambridge: Cambridge University Press.

Dryer, Matthew S. (2013). Expression of pronominal subjects. In: Dryer, Matthew S. & Martin Haspelmath (eds.). The World Atlas of Language Structures Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. . 23.9.2021.

Guillaume, Gustave (1933). Immanence et transcendance dans la catégorie du verbe: Esquisse d’une théorie psychologique de l’aspect. Journal de Psychologie, 30: 355–372.

Haspelmath, Martin (2003). The geometry of grammatical meaning: Semantic maps and cross-linguistic comparison. In: Tomasello, Michael (ed.). The new psychology of language, vol. 2. Mahwah – London: Erlbaum. 211–242.

Heine, Bernd (1992). Grammaticalization chains. Studies in Language, 16/2: 335–368.

Heine, Bernd (1993). Auxiliaries: Cognitive forces and grammaticalization. New York – Oxford: Oxford University Press.

Hewson, John & Vit Bubenik (1997). Tense and aspect in Indo-European languages: Theory, typology, diachrony. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins.

Holt, Jens (1943). Études d’aspect. Acta Jutlandica, 15/2.

Hopper, Paul J. (1991). On some principles of grammaticization. In: Traugott, Elizabeth Closs & Bernd Heine (eds.). Approaches to grammaticalization, vol. 1. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins.

Isačenko, Alexander V. (1962). Die russiche Sprache der Gegenwart, Teil 1. Halle (Saale): VEB Max Niemeyer Verlag.

Jakobson, Roman (1984). Contribution to the general theory of case: General meanings of the Russian cases (Brent Vine & Olga T. Yokoyama, trans.). In: Jakobson, Roman. Studies 1931–1981 (Linda R. Waugh & Morris Halle, eds.). Berlin – New York – Amsterdam: Mouton. 59–103. Original work published 1936.

Jakobson, Roman (1984). Structure of the Russian verb (Brent Vine & Olga T. Yokoyama, trans.). In: Jakobson, Roman. Studies 1931–1981 (Linda R. Waugh & Morris Halle, eds.). Berlin – New York – Amsterdam: Mouton. 1–14. Original work published 1932.

Jespersen, Otto (1924). The philosophy of grammar. London: George Allen & Unwin.

Kiparsky, Paul (1998). Aspect and event structure in Vedic. In: Singh, Rajendra (ed.). The yearbook of South Asian languages and linguistics. Berlin – Boston: De Gruyter Mouton. 29–62.

Kiparsky, Valentin (1967). Russische historische Grammatik, Bd. 2. Heidelberg: Winter.

Klajn, Ivan (1985). O funkciji i prirodi zamenica. Beograd: Institut za srpskohrvatski jezik.

Klein, Wolfgang (1994). Time in language. London – New York: Routledge.

Lehmann, Christian (20153). Thoughts on grammaticalization. Berlin: Language Science Press.

Lunt, Horace G. (20017). Old Church Slavonic grammar. Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

MacRobert, Catherine Mary (2013). The competing use of perfect and aorist tenses in Old Church Slavonic. Slavia, 82/4: 387–407.

Meillet, Antoine (1912). L’évolution des formes grammaticales. Scientia, 12/26: 384–400.

Munro, Pamela (1982). On the transitivity of ‘say’ verbs. In: Hopper, Paul J. & Sandra A. Thompson (eds.). Studies in transitivity. New York: Academic Press. 301–318.

Nedjalkov, Vladimir P. & Sergej Je. Jaxontov (1988). The typology of resultative constructions. In: Nedjalkov, Vladimir P. (ed.). Typology of resultative constructions (Bernard Comrie, trans.). Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins. 3–62. Original work published 1983.

Palmer, Frank R. (1979). Modality and the English modals. London – New York: Longman.

Palmer, Frank R. (20012). Mood and modality. Cambridge: Cambridge University Press.

Pavlović, Slobodan (2007). Starosrpska poslovnopravna pismenost kao retorički fenomen. Slavistična revija, 55/4: 615–623.

Perkins, Michael R. (1983). Modal expressions in English. London: Frances Pinter.

Plungian, Vladimir A. & Johan van der Auwera (2006). Towards a typology of discontinuous past marking. Sprachtypologie und Universalienforschung, 59/4: 317–349.

Reichenbach, Hans (1947). Elements of symbolic logic. New York: The Macmillan Company.

Ritz, Marie-Eve (2012). Perfect tense and aspect. In: Binnick, Robert I. (ed.). The Oxford handbook of tense and aspect. New York: Oxford University Press. 881–907.

Timberlake, Alan (2007). Tense, aspect, mood. In: Shopen, Timothy. Language typology and syntactic description, vol. 3 (Second edition). New York: Cambridge University Press. 280–333.

Vaillant, André (1966). Grammaire comparée des langues slaves, tome 3. Paris: Klincksieck.

Vaillant, André (1977). Grammaire comparée des langues slaves, tome 5. Paris: Klincksieck.

van der Auwera, John & Ludo Lejeune (with Umarani Pappuswamy & Valentin Goussev) (2013). The morphological imperative. In: Dryer, Matthew S. & Martin Haspelmath (eds.). The World Atlas of Language Structures Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. . 23.9.2021.

Večerka, Radoslav (1996). Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax, Teil 3. Die Satztypen: Der einfache Satz. Freiburg: Weiher.

Vendler, Zeno (1957). Verbs and times. The Philosophical Review, 66/2: 143–160.

Vendler, Zeno (1967). Linguistics in philosophy. Ithaca, London: Cornell University Press.

Wiemer, Björn & Ilja A. Seržant (2017). Diachrony and typology of Slavic aspect: What does morphology tell us?. In: Bisang, Walter & Andrej Malchukov (eds.). Unity and diversity in grammaticalization scenarios. Berlin: Language Science Press. 239–307.

Wiemer, Björn (2017). Slavic resultatives and their extensions: Integration into the aspect system and the role of telicity. Slavia, 86/2–3: 124–168.

Zvekić-Dušanović, Dušanka (2011). Modalnost: Motivaciona modalnost u srpskom i mađarskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Zvekić-Dušanović, Dušanka (2019). Epistemička modalnost u srpskom i mađarskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Објављено
26. 01. 2022.
Bрој часописа
Секција
Чланци