ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ У ГОВОРУ СЕЛА БАТКУША КОД ШАМЦА

  • Рената Видачић Академија наука и умјетности Републике Српске
Кључне речи: дијалектологија, преношење акцента на проклитику, херцеговачко крајишки дијалекат, посавски говорни тип

Сажетак

У раду се анализира преношење акцента на проклитику у селу Баткуша, чији говор припада сјевероисточном подручју херцеговачко‑крајишког дијалекта. Истраживањем је обухваћено преношење акцента на проклитику са свих врста ријечи које учествују у овом процесу, а ова је појава кроз анализу посматрана према врстама ријечи и према типу преношења. Циљ овог рада јесте да покаже колико је преношење акцента на проклитику у говору села Баткуша жива појава, у којим категоријама се јавља и у којој мјери, има ли тенденције напуштања ове појаве, који лингвистички и екстралингвистички фактори утичу на њену досљедност, те каква је она у односу на ситуацију у сусједним и удаљенијим српским говорима. Анализа показује да је стање у говору Баткуше, када су у питању интензитет преношења акцента на проклитику и категорије у којим се оно врши, у знатној мјери блиско приликама које су познате већини говора херцеговачко‑крајишког дијалекта.

Референце

Белић, Александар (1999). Историја српског језика: Фонетика. Речи са деклинацијом. Речи са конјугацијом. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Бошњаковић, Жарко (2007). Преношење акцента у говору неких јавних медија. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. L: 81–93.

Бошњаковић, Жарко (2009). Преношење акцента на проклитику у говору Новог Сада. Лингвистичке свеске. 8. Говор Новог Сада. Свеска 1: Фонетске особине: 79–109.

Вујичић, Д. и др. (1985). Говори сјеверне и сјевероисточне Босне. Босанскохерцеговачки дијалектолошки зборник. V: 7–379.

Вуковић, Јован Л. (1940). Акценат говора Пиве и Дробњака. Српски дијалектолошки зборник. X: 185–417.

Далмација, Стево (1997). Ијекавски говори Поткозарја. Бањалука: Народна и универзитетска библиотека „Петар Кочић”.

Даничић, Ђуро (1925). Српски акценти. Посебна издања СКА LVIII. Београд: СКА.

Дешић, Милорад (1976). Западнобосански ијекавски говори. Српски дијалектолошки зборник. XXI.

Драгин, Гордана (2000). Две прозодијске појаве говора у сливу Студенице. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. XLIII: 165–171.

Драгин, Гордана (2005). Прозодијске особине говора спикера (новинара) РТВ Нови Сад. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. XLVIII: 277–282.

Драгичевић, Милан (2002). Судбина самогласничких секвенци у данашњем говору требаских Срба. Српски језик. VII/1–2: 205–211.

Драгичевић, Милан (2003). О говору села Бранешци у околини Челинца. Српски језик. VIII/1–2: 303–314.

Драгичевић, Милан (2004). О неким фонетским особинама данашњег говора требавских Срба. У: Зборник радова са трећег међународног скупа Живот и дело академика Павла Ивића (ур. Ј. Планкош). Суботица – Нови Сад – Београд: Градска библиотека – Матица српска – Филозофски факултет – Српска академија наука и уметности – Народна библиотека Србије. 451–459.

Драгичевић, Милан (2007). О говору Срба Бање Врућице крај Теслића I (фонетске и морфолошке особине). Српски дијалектолошки зборник. LIV: 323–401.

Драгичевић, Милан (2008). Белешке о говору села Кремне у западној Босни. Српски језик. 13/1–2: 103–111.

Драгичевић, Милан (2009). Акценти ријечи у говору Срба Лапачког поља. Српски дијалектолошки зборник. LVI: 277–371.

Драгичевић, Милан (2010). Важније гласовне особине говора Срба из неких насеља у околини Дервенте у северној Босни. Јужнословенски филолог. LXVI: 231–253.

Драгичевић, Милан (2011). О морфолошким особинама говора Срба трију насеља из околине Дервенте у северној Босни. Јужнословенски филолог. LXVII: 216–239.

Ђукановић, Петар (1983). Говор села Горње Цапарде (код Зворника). Српски дијалектолошки зборник. XXIX: 191–294.

Ивић, Павле (2001). Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Ивић, Павле, Жарко Бошњаковић и Гордана Драгин (1994). Банатски говори шумадијско војвођанског дијалекта. Прва књига: Увод и фонетизам. Српски дијалектолошки зборник. XL.

Козомара, Драгомир (2003). Кратак преглед консонантског система говора села Станари код Добоја. Српски језик. VIII/1–2: 637–643.

Козомара, Драгомир (2005). Говор Чечаве (села у сјевероисточном дијелу општине Теслић). Магистарски рад у рукопису. Бања Лука: Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци.

Козомара, Драгомир (2016). Фонетске и морфолошке особине српских посавских говора између Врбаса и Укрине. Српски дијалектолошки зборник. LXIII: 581–733.

Лукић, Јадранка (2017). Преношење акцента на проклитику у говору села Винска. Прилози проучавању језика. 48: 221–242.

Николић, Берислав (1966). Мачвански говор. Српски дијалектолошки зборник. XVI: 179–314.

Николић, Берислав М. (1970). Основи млађе новоштокавске акцентуације. Београд: Институт за српскохрватски језик.

Николић, Мирослав (1991). Говори србијанског Полимља. Српски дијалектолошки зборник. XXXVII: 1–548.

Павловић, Илија (2013). Родови и крсне славе Баткуше, Брвника и Обудовца. Модрича: Српски културни центар.

Петровић, Драгољуб (1973). О говору Змијања. Нови Сад: Матица српска.

Петровић, Драгољуб (1996). Фонетика. У: Српски језик на крају века (ур. М. Радовановић). Београд: Институт за српски језик САНУ. 87–111.

Петровић Савић, Мирјана (2012). Преношење акцента на проклитику у говору Рађевине (на грађи из трију села: Бела Црква, Мојковић и Ставе). Прилози проучавању језика. 43: 215–235.

Пецо, Асим (1957). Говор села Буне. Прилог проучавању говора централне Херцеговине. Зборник за филологију и лингвистику. I: 169–180.

Пецо, Асим (2002). За реформу наше стандардне акцентуације. Научни састанак слависта у Вукове дане. 30/1: 69–72.

Поповић, Иван (1968). Говор Госпођинаца у светлости бачких говора као целине. Београд: Српска академија наука и уметности.

Радовановић, Драгана (2007). Преношење акцента на проклитику у говору Ваљевске Колубаре. У: Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова (ур. С. Танасић). II. Београд: Институт за српски језик САНУ. 147–168.

Реметић, Слободан (2000). Употреба инструментала у говору источнобосанских Ера. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. XLIII: 505–521.

Симић, Зоран (2004). Преношење акцента на проклитику у говору Гласинца. Probleme de filologie slava. XII: 131–136.

Симић, Милорад (1978). Говор села Обади у босанском Подрињу. Српски дијалектолошки зборник. XXIV: 1–124.

Стевановић, Михаило (1940). Систем акцентуације у пиперском говору. Српски дијалектолошки зборник. X: 67–184.

Суботић, Љиљана (2005). Ортоепска и ортографска норма стандардног српског језика. Нови Сад: Филозофски факултет. Одсек за медијске студије.

Танасић, Срето (2000). Један тип сложене предлошко падежне конструкције у говору Вучијака. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. XLIII: 589–593.

Танасић, Срето (2004а). О конструкцији к/ка + датив у говору Срба добојског краја. Српски језик. IX/1–2: 351–357.

Танасић, Срето (2004б). Из синтаксе говора добојског краја: падежи са финалним значењем. У: Зборник радова са трећег међународног скупа Живот и дело академика Павла Ивића (ур. Ј. Планкош). Суботица – Нови Сад – Београд: Градска библиотека – Матица српска – Филозофски факултет – Српска академија наука и уметности – Народна библиотека Србије. 479–488.

Танасић, Срето (2006). Један случај модалне употребе футура другог у говору Срба добојског краја. Годишњак за српски језик и књижевност. XX/8: 435–443.

Танасић, Срето (2009). Једна специфична употреба конструкције под + акузатив у српском говору Подновља и околине. Годишњак за српски језик и књижевност. XXII/9: 493–502.

Трајковић, Татјана (2015). Говор Прешева. Докторска дисертација. Ниш: Филозофски факултет.

Црњак, Дијана (2006). Терминологија куће и покућства у Лијевчу пољу и Жупи. Бања Лука: Филозофски факултет.

Црњак, Дијана (2007). Називи алатки за кошење у Лијевчу пољу и Жупи. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. L: 917–926.

Црњак, Дијана (2009а). Називи ограда и њихових дијелова у Лијевчу пољу и Жупи. Годишњак за српски језик и књижевност. XXII/9: 523–535.

Црњак, Дијана (2009б). Пастирска лексика лакташког краја. Бања Лука: Филолошки факултет.

Цукут, Слађана (2013). Говор младих Дервенте. Магистарски рад у рукопису. Бања Лука: Филозофски факултет.

Цукут, Слађана (2017). Преношење акцента на проклитику у говорима Срба околине Шипова. Српски језик. XXII: 679–686.

Baotić, Josip (1979). Akcenatski sistem sela Kostrča u Bosanskoj Posavini. Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik. II: 161–269.

Baotić, Josip (1983). Ikavskošćakavski govor u okolini Dervente. Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik. IV: 7–209.

Brozović, Dalibor (2012). Govor u dolini rijeke Fojnice. Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik. X: 243–425.

Ivšić, Stjepan (1913). Današnji posavski govor. I. Rad JAZU. 196: 124–254; II. Rad JAZU. 197: 9–138.

Peco, Asim (1971). Osnovi akcentologije srpskohrvatskog jezika. Beograd: Naučna knjiga.

Subotić, Ljiljana, Dejan Sredojević, Isidora Bjelaković (2012). Fonetika i fonologija: Ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Valjevac, Naila (1983). Govor visočkih muslimana (akcenat i fonetika). Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik. IV: 283–354.

Zec, Draga (2000). Prenošenje akcenta na proklitiku pod uticajem rečeničnog fokusa. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. XLIII: 231–242.
Објављено
26. 12. 2019.
Bрој часописа
Секција
Чланци