ПРОМОТИВНЕ (АКЦИЈСКЕ) ПОНУДЕ У РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСУ ИСКАЗАНЕ НЕЗАВИСНОСЛОЖЕНОМ РЕЧЕНИЦОМ СА КОНДИЦИОНАЛНИМ МЕЂУКЛАУЗАЛНИМ СЕМАНТИЧКИМ ОДНОСОМ

  • Марина Шафер Одсек за српски језик и лингвистику Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: кондиционалност, независносложена реченица, саставне реченице, реклама, промоција, понуда

Сажетак

У раду се испитују независносложене реченице, пре свега оне у саставном односу, у којима је видљива семантика кондиционалности. Примери су ексцерпирани из рекламног дискурса: првом клаузом даје се препорука/понуда одређеног производа/радње, док се другом износе последице, увек позитивне по судбину саговорника (читаоца/купца), које ће наступити уколико се изврши препоручена радња у првој клаузи. За ступање на снагу тих позитивних последица задужен је сам говорник – најчешће одређени бренд/компанија, а оне су конкретизоване у виду разних поклона, награда, попуста, бонуса и сл. Осим лексичке семантике глагола који учествују у грађењу предиката прве и друге клаузе, посебна пажња даје се анализи синтаксичке структуре оваквих реченица: предикат прве клаузе готово је увек у императиву, док је предикат друге у облику футура првог или у другим глаголским облицима којима се исказује будућност (пре свега у презенту, али и у императиву).

Референце

Ивић, Милка (1981). Српскохрватски глаголски облици за исказивање појава које постоје у садашњости. Јужнословенски филолог. XXXIII: 12–24.

Клајн, Иван и Милан Шипка (2012). Велики речник страних речи и израза. Нови Сад: Прометеј.

Пипер, Предраг (2005). Семантичке категорије у простој реченици: синтаксичка синтагматика. У: Синтакса савременога српског језика (ур. М. Ивић). Београд: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига; Нови Сад: Матица српска. 575–978.

Поповић, Људмила (2005). Комуникативне функције просте реченице. У: Синтакса савременога српског језика (ур. М. Ивић). Београд: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига; Нови Сад: Матица српска. 983–1057.

Танасић, Срето (2005). Синтакса глагола. У: Синтакса савременога српског језика (ур. М. Ивић). Београд: Институт за српски језика САНУ, Београдска књига; Нови Сад: Матица српска. 345–470.

РМС: Речник српскога језика, Нови Сад: Матица српска, 2011.

Mrazović, Pavica (2009). Gramatika srpskog jezika za strance. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Pranjković, Ivo (1984). Koordinacija u hrvatskom književnom jeziku. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber.

Vasić, Vera (1995). Novinski reklamni oglas. Studija iz kontekstualne lingvistike. Novi Sad: LDI.
Објављено
26. 12. 2019.
Bрој часописа
Секција
Чланци