ПОРЕДБЕНЕ КЛАУЗЕ СА ЗНАЧЕЊЕМ ЕКВАТИВНОСТИ У РОМАНУ ЂАКОН БОГОРОДИЧИНЕ ЦРКВЕ ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ

  • Маја Степанов Одсек за српски језик и лингвистику Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: поредбене клаузе, еквативност, фактивност, контра-фактивност, везник као што, као да, како, какав, колико, речца као

Сажетак

У раду се анализирају поредбене клаузе са значењем еквативности и њихови кондензатори у роману Ђакон Богородичине цркве Исидоре Секулић. Централни део рада посвећен је клаузама с везником као што, као да или речцом као која је кондензатор клаузе с једним од ова два везника. Описана су основна граматичка обележја анализираних клауза и указано је на њихове поједине семантичке специфичности. У другом делу рада анализиране су и клаузе са везницима како, какав и колико које убрајам у поредбене клаузе са значењем еквативности. У закључку су дати подаци о заступљености сваког појединачног поредбеног везника у корпусу.

Референце

Антонић, Ивана (2018). Реченице с временском клаузом. У: Пипер и др. Синтакса сложене реченице у савременом српском језику. У редакцији Предрага Пипера. Нови Сад – Београд: Матица српска – Институт за српски језик САНУ: 289–363.

Антонић, Ивана (2018/2019). Предавања из Синтаксе и семантике сложене реченице. Пролећни семестар школске 2018/2019. Одсек за српски језик и лингвистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.

Варју, Адријана (2003). О једном типу поредбених конструкција. Прилози проучавању језика. XXXIV: 109–123.

Илић, Војислав (1981). Поредбена конструкција са везником као и композитумом као и. Научни састанак слависта у Вукове данe. VII: 343–364.

Николић, Марина (2014). Категорија степена у српском језику: сложена реченица. Београд: Институт за српски језик САНУ.

Николић, Марина (2018). Реченице с поредбеним значењем. У: Пипер и др. Синтакса сложене реченице у савременом српском језику. У редакцији Предрага Пипера. Нови Сад – Београд: Матица српска – Институт за српски језик САНУ: 385–421.

Николић, Милка (2009). Стилистички аспект поредбених конструкција у историјским романима Добрила Ненадића. У: Савремена проучавања језика и књижевности 1. Крагујевац: ФИЛУМ. 259–269.

Петровић, Владислава (1976). О синтаксичким конструкцијама са простим и сложеним прилошким везником као. Прилози проучавању језика. XII: 47–65.

Пипер, Предраг (2009). О семантичкој категорији степена у српској сложеној реченици. Јужнословенски филолог. LXV: 65–87.

Пипер, Предраг и др. (2018). Синтакса сложене реченице у савременом српском језику. У редакцији Предрага Пипера. Нови Сад – Београд: Матица српска – Институт за српски језик САНУ.

Antonić, Ivana (2001). Vremenska rečenica. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Објављено
26. 12. 2019.
Bрој часописа
Секција
Чланци