METAFORE ISTINE U SRPSKOM JEZIKU

  • Jovana Jovanović Jovana Jovanović Odsek za srpski jezik i lingvistiku Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Кључне речи: konceptualizacija, pojmovna metafora, izvorni i ciljni domen, istina

Сажетак

Predmet istraživanja jeste ispitivanje konceptualizacije apstraktnog pojma leksikalizovanog kao istina i utvrđivanje pojmovnih metafora kao mehanizama mišljenja. Na temelju postulata kognitivne lingvistike istražuju se osnovni izvorni domeni u kojima se konceptualizuje istina kao apstraktni pojam (entitet, biljka, životinja, osoba i sl.). Istraživanje se obavlja na Elekstronskom korpusu srpskog jezika (SrpKorp), iz kojeg će se ekscerpirati trista različitih primera koji sadrže datu leksemu (posmatraće se minimalni kontekstualni spojevi apstraktne imenice istina sa predikatima fizičke radnje, deskriptivnim pridevima i konkretnim imenicama) pri čemu će se posmatrati i funkcionalnostilska pripadnost izdvojenih primera. Izvršiće se statistička analiza, koja podrazumeva uvid u frekvenciju izvornih domena. Ukazaće se na elemente u konceptualizaciji značenja datog pojma koji otkrivaju osobenosti duha i kulture nosilaca srpskog jezika. Istraživanje počiva na postulatima konceptualne metode, jednog od krucijalnih alata za ispitivanje značenja u kognitivnoj lingvistici.

Референце

Klikovac, Duška (2004). Metafore u mišljenju i jeziku. Beograd: Biblioteka XX vek.

Kövecses, Zoltán (2011). Idioms, Metaphors, and Motivation in Foreign Language Teaching. Jezik u upotrebi / Language in Use. Zbornik u čast Ranku Bugarskom (ur. Vera Vasić). Filozofski fakultet: Novi Sad. 253–271.

Lejkof, Džordž, Mark Džonson (1999/2014). Utelovljeni um. Jezik i saznanje. Hrestomatija iz kognitivne lingvistike (ur. K. Rasulić, D. Klikovac). Beograd: Filološki fakultet. 241–273.

Дрaгићeвић, Рajнa (2007). Лeксикoлoгиja српскoг jeзикa. Бeoгрaд: Зaвoд зa уџбeникe.

Ристић, Стaнa, Mилaнa Рaдић-Дугoњић (1999). Кoнцeптуaлизaциja нeких рeчи из сфeрe духoвнoсти нoсилaцa српскoг jeзикa. Рeч. Смисao. Сaзнaњe. Бeoгрaд: Филoлoшки фaкултeт у Бeoгрaду. 155–169.
Објављено
26. 12. 2019.
Bрој часописа
Секција
Чланци