БЛИСКОЗНАЧНЕ ИМЕНИЦЕ ОСНОВА И ТЕМЕЉ И МЕТОДЕ ЊИХОВЕ СЕМАНТИЧКЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ

  • Јелена Перишић Одсек за хрватску, српску и словеначку филологију Институт за словенску филологију
Кључне речи: колокације, основа, темељ, значењска подспецификованост, блискозначност, семантика

Сажетак

Способност појединих лексема да се појаве у различитим контекстима, остварујући варијабилне значењске реализације, често је последица њихове недовољно спецификоване семантике, због чега се и називају значењски подспецификованим лексемама. С обзиром на то да се значење подспецификованих лексема одређује на основу непосредног окружења у којем се појављују, колокације представљају захвалан минималан контекст за истраживање њиховог значења. У овом раду ће се испитивати примери колокација са лексемама основа и темељ, с циљем да се утврде њихова значења, степен поклапања семантике, те концептуализација појмова означених овим именицама. Пре него што се приступи истраживању, представиће се резултати ранијих истраживања у вези с овом темом – истраживања Милке Ивић о значењској подспецификованости на примеру лексеме ствар и Рајне Драгићевић на примеру лексеме основа. За разлику од Рајне Драгићевић, која је значењску подспецификованост лексеме основа испитивала помоћу концептуалне анализе, за потребе овог истраживања користиће се, пре свега, колокацијска метода коју је у српској лингвистици развио Борис Хлебец. Основна је хипотеза да ће се резултати испитивања применом ових метода у великој мери подударити, што је претпоставка коју наводи и Р. Драгићевић у свом истраживању. Корпус за истраживање представљају колокације са лексемама основа и темељ, регистроване у Корпусу савременог српског језика израђеном на Математичком факултету у Београду.

Референце

Драгићевић, Рајна (2008). О значењској подспецификованости на примеру лексеме основа. Јужнословенски филолог. LXIV: 123–134.

Дражић, Јасмина (2014). Лексичке и граматичке колокације у српском језику. Нови Сад: Филозофски факултет.

Ивић, Милка (2005). Значењска подспецификованост лексеме ствар. О речима. Београд: XX век. 73–81.

РМС: Речник српскога језика – измењено и поправљено издање, Нови Сад: Матица српска, 2011.

Хлебец, Борис (2008). Колокацијска метода семантичке анализе на примеру именице пажња. У: Семантичка проучавања српског језика, (ур. М. Радовановић и П. Пипер). Београд: САНУ. 65–79.

KSSJ: Korpus savremenog srpskog jezika 10.5.2017.

Lakoff, George & Mark Johnson (1980). Metaphors We Live By. Chicago – London: University of Chicago Press.
Објављено
26. 12. 2019.
Bрој часописа
Секција
Чланци