РЕЧНИК ФИТОНИМА У ЛЕКАРУШИ КОСТЕ РАДОВИЋА (1830)

  • Николина Тутуш Одсек за српску књижевност и језик Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: рукописна лекаруша са молитвеником, Коста Радовић, 19. век, речник фитонима

Сажетак

У раду се представља рукописна лекаруша са молитвеником Косте Радовића из 1830. године, која се чува у Одељењу раритета Матице српске, под сигнатуром РР II 62. Циљ истраживања односи се на сагледавање предстандардног језичког израза на лексичком нивоу и на састављање речника фитонима заступљених у овом рукопису. Као резултат добија се систематизован преглед биља које се код нас употребљавало за лечење, као и преглед језичког фонда везаног за њихово именовање. Поређењем са старијим, средњовековним медицинским списима, као што су Ходошки зборник и Хиландарски типик, настоји се осветлити потенцијална повезаност овог рукописа са делима сличне намене ранијег периода, при чему се као критеријуми узимају организација текста, број и истоветност биљних врста, њихових назива и лековита дејства која им се приписују.

Референце

Бјелаковић, Исидора (2003). Називи болести у лекарушама из XIX века са територије Војводине. Прилози проучавању језика. 34: 5−36.

Бјелаковић, Исидора и Љиљана Суботић (2011) Концепција дијахронијског терминолошког речника. У: Лексикологија, ономастика, синтакса (ур. Владислава Ружић, Слободан Павловић). Нови Сад: Филозофски факултет. 149−162.

Бојанин, Станоје (2012). Лечење биљем у средњовековној Србији. Основни преглед. Годишњак за друштвену историју. 19/1: 7−34.

Драгин, Наташа (2014). Страни називи биљака у списима старословенског канона. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику.57/2: 13−38.

Катић, Реља (1957). О утицају српске средњовековне медицине на постанак новијих тераписких кодекса народне медицине код Срба. Зборник радова САН. 56/4: 99-117.

Катић, Реља (1990). Медицински списи Ходошког зборника. Београд: Народна библиотека Србије.

Радовић, Коста (1830). Лекаруша Косте Радовића. Рукопис.

Речник српскохрватског књижевног језика:

Р1. Речник српскохрватскога књижевног језика, књига прва А−Е, Нови Сад – Загреб: Матица српска – Матица хрватска, 1967.

Р2. Речник српскохрватскога књижевног језика, књига друга Ж−К, Нови Сад – Загреб: Матица српска – Матица хрватска, 1967.

Р3. Речник српскохрватскога књижевног језика, књига трећа К−О, Нови Сад – Загреб, Матица српска – Матица хрватска, 1969.

Р4. Речник српскохрватскога књижевног језика, књига четврта О−П, Нови Сад: Матица српска, 1971.

Р5. Речник српскохрватскога књижевног језика, књига пета П−С, Нови Сад: Матица српска, 1973.

Р6. Речник српскохрватскога књижевног језика, књига шеста С−Ш, Нови Сад: Матица српска, 1976.

Савић, Александар (2014). Дарови са Нила: нови поглед на сусрет Светог Саве са египатским султаном. Зборник Матице српске за историју. 90: 7−35.

Симоновић, Драгутин (1959). Ботанички речник. Београд: Научно дело.

Станојевић, Владимир (1953). Историја медицине. Београд: Медицинска књига.

Туцаков, Јован (1997). Лечење биљем. Београд: Рад.

Roмano, Jaša (1973). Jugoslovenska bibliografija lekaruša i narodnih medicinskih rukopisa. Beograd: Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije.

Čerpeкović, Zoran (2005). Srpska medicina u srednjem veku. Opšta medicina. 11/1−2: 82−84.

Šuleк, Bogoslav (1879). Jugoslavenski imenik bilja. Zagreb: Jugoslavenska Akademija Znanosti i umjetnosti.
Објављено
26. 12. 2019.
Bрој часописа
Секција
Чланци