ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ ИТАЛИЈАНИЗАМА У ГРАМАТИЦИ ИТАЛИЈАНСКОЈ ВИКЕНТИЈА ЉУШТИНЕ (1794)

  • Славица Пантић Филозофски факултет, Нови Сад
Кључне речи: В. Љуштина, граматика, италијански језик, српски језик, XVIII век

Сажетак

Предмет истраживања овог рада јесте анализа преводних еквивалената у речнику који представља део Граматике италијанске Викентија Љуштине (1794) како би се утврдило њихово порекло и степен заступљености рускословенског језика у делу насталом на самом крају XVIII века, намењеном илирској јуности. Речник је подељен према тематским областима из којих се лексеме разврставају у неколико семантичких поља и свако семантичко поље посебно је анализирано. Посебна пажња у истраживању посвећена је анализи адекватности датих преводних еквивалената.

Објављено
26. 12. 2019.
Bрој часописа
Секција
Чланци