ДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ ИЗ ВОЈВОЂАНСКОГ СЕЛА КРУШЧИЋ

  • Миљана Чопа Институт за српски језик САНУ
Кључне речи: дијалектологија, дијалекатски текст, теренски запис, херцеговачко˗крајишки дијалекат, црногорски колонисти

Сажетак

У раду су приказани дијалекатски текстови из војвођанског села Крушчић, чији су житељи црногорски досељеници, носиоци херцеговачко-крајишког дијалекта, уз кратак осврт на резултате досадашњих истраживања и основне карактеристике говора овог села.

Референце

Бошњаковић, Жарко и Драгана Радовановић (2009). Степен испитаности шумадијскo војвођанског дијалекта. Јужнословенски филолог LXV. 229–265.
Бошњаковић, Жарко (2016). Како би још могао изгледати дијалекатски текст? У: Дијалекти српског језика: истраживања, настава, књижевност 1 (ур. Радмила Жугић). Лесковац ‒ Врање: Лесковачки културни центар.
Ивић, Павле (1994). Српскохрватски дијалекти, њихова структура и развој. Сремски Карловци/Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Медојевић, Б. Слободан (2015). Колонизација Црногораца у Крушчић 1945–1948. СО Кула.
Средојевић, Дејан и Mиљана Чопа (2018). Да ли се дијалекатско уједначавање у једнаком степену остварује на фонетском и на фонолошком нивоу? Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXI/1. 101‒123.
Чопа, Миљана (2017). Акценатски систем у говору информаторâ из трију генерација црногорских колониста у војвођанском селу Крушчић [Мастерски рад]. Нови Сад: Филозофски факултет.
Okuka, Miloš (2008). Srpski dijalekti. Zagreb: SKD Prosvjeta.
Sredojević, Dejan (2017). Fonetsko-fonološki opis akcenata u standardnom srpskom jeziku: od specifičnog ka opštem.Novi Sad: Filozofski fakultet.
Крушчић. https://en.wikipedia.org/wiki/Kruščić, приступљено 17. августа 2018.
Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији. Републички завод за статистику (2014). Београд.
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Knjiga20.pdf, приступљено 15. августа 2018.
Објављено
15. 01. 2019.
Bрој часописа
Секција
Чланци