ОБРАЋАЊЕ САГОВОРНИКУ У ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА

  • Марија Милосављевић
Кључне речи: обраћање, заменице ти и ви, телевизија, информативне емисије, учтивост

Сажетак

У раду се анализирају језичка средства за исказивање учтивости у домаћим електронским медијима и испитују се форме обраћања гостима од стране новинара. Циљ је да се установи како се водитељи информативних емисија на домаћим ТВ каналима обраћају својим гостима. Језичка средства која се анализирају јесу заменичке форме ти и ви. Испитују се начини на које новинари изражавају поштовање и професионалну дистанцу према гостима. Обраћање ти/ви чини окосницу учтивог обраћања саговорнику. Избором заменице ти или ви говорник изражава свој став и однос према другој особи. Етикеција учтивог обраћања у јавном дискурсу подразумева да се непознатом саговорнику мора персирати. У ТВ емисијама персирање је флексибилног карактера и препуштено је одлуци новинара.

Референце

Драгићевић, Рајна (2004). Учење И. А. Стернина о комуникативном понашању. Зборник Матице српске за славистику. 65–66: 31–44.
Јањић, Марина и Илијана Чутура (2014). Маргинализација говорне етикеције на електронским медијима – Хонорифици и учтиво обраћање. Језик, књижевност, маргинализација: Језичка истраживања. Ниш: Филозофски факултет у Нишу. 31–46.
Јоцић, Мирјана (2011). Ословљавање и обраћање. Говор Новог Сада, свеска 2: Морфосинтаксичке, лексичке и прагматичке особине, Лингвистичке свеске 9. Нови Сад: Филозофски факултет. 297–346.
Николић, Марина (2010). Теорија језичке културе. Београд: САНУ.
Половина, Весна (1984). Употреба једнине и множине личних заменица у обраћању саговорнику у српскохрватском језику. Научни састанак слависта у Вукове дане. 13/I: 185–195.
Шипка, Милан (2008). Култура говора. Нови Сад: Прометеј.
Ozer, Katalin (2016). Makrolingvistički aspekti oslovljavanja u nemačkom, srpskom i mađarskom jeziku (doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Panić Kavgić, Olga (2014). Jezički ispoljena učtivost pri slaganju i neslaganju sa sagovornikom: uporedna analiza engleskih, srpskih i prevedenih filmskih dijaloga (doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Radovanović, Milorad (2003). Sociolingvistika. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Savić, Svenka i Danijela Stanojević (2012). Oslovljavanje i pozdravljanje u srpskom jeziku. Iz riznice multijezičke Vojvodine – Oslovljavanje i pozdravljanje u savremenim jezicima nacionalnih zajednica u Vojvodini, br. 8. Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine. 99–152.
Serl, Džon (1991). Govorni činovi. Beograd: Nolit.
Stojanović, Darko (2011). Učtivost u nemačkom i japanskom jeziku. Komunikacija i kultura online. 324–371. http://www.komunikacijaikultura.org/KK2/KK2Stojanovic1.pdf
Watts, R. (2003). Politeness. New York: Cambridge University Press.
Објављено
15. 01. 2019.
Bрој часописа
Секција
Чланци