PASIVNE KONSTRUKCIJE U PRAVNIM TEKSTOVIMA NA ENGLESKOM I NJIHOVI PREVODNI EKVIVALENTI U SRPSKOM JEZIKU

  • Aleksandra Erić Bukarica Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Кључне речи: prevodni ekvivalenti, pasiv, administrativni stil, engleski, srpski

Сажетак

Prednost pasivnih konstrukcija u odnosu na aktivne u pravnim tekstovima očitava se prvenstveno u potrebi da agens bude obezličen, a da se težište stavi na radnju ili ono što je obuhvaćeno tom radnjom. Na taj način se mogu neutralisati sve informacije o vršiocu radnje koje bi u aktivnoj rečenici morale biti iskazane.Cilj ovog rada je da se istraži da li se i na koji način pasivne konstrukcije iz pravnog teksta na engleskom, kao izvornog teksta, realizuju u srpskom prevodu, kao ciljnom tekstu.Koristeći relativno mali korpus sačinjen od pravnog teksta na engleskom i njegovog zvaničnog prevoda na srpski, ispitaćemo učestalost pasiva u izvornom tekstu na engleskom i odrediti koje se gramatičke strukture javljaju kao prevodni ekvivalenti engleskih pasivnih konstrukcija u okviru specifičnog funkcionalnog stila kakav je administrativno-pravni. Ispitaćemo na koji način izvorni tekst na engleskom jeziku utiče na izbor struktura u ciljnom tekstu na srpskom, kao i da li se može primetiti određena sistematičnost u njihovom pojavljivanju.

Референце

Alanović, Milivoj (2004). Prilog tipologiji agensa. Prilozi proučavanju jezika. 35: 193–204.
Bacić, Milica (2017). Tipovi centralnih pasiva u engleskom i njihovi prevodni ekvivalenti u srpskom jeziku – studija slučaja. Nasleđe. 38: 163–178.
Biber, Douglas et al. (2005). Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Harlow, Essex: Pearson Education Limited.
Bjelaković, Isidora (2005). Pregled pristupa u izučavanju pasivnih konstrukcija (strana literatura). Prilozi proučavanju jezika. 36: 103–117.
Bjelaković, Isidora (2008). Participski pasiv u književnom jeziku kod Srba u XIX veku. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Bjelaković, Isidora i Maja Marković (2010). Participski i refleksivni pasiv u srpskom i hrvatskom jeziku (publicistički i administrativni stil). U: Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakinschen, Kroatischen und Serbischen (ur. B. Tošović). Wien, Austria: Lit Verlag. 295–320.
Bulatović, Vesna (2013). Legal Language: The Passive Voice Myth. ESP Today.vol.1: 93–112.
Huddleston, Rodney & Geoffrey K. Pullum (2002). The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Klikovac, Duška (2008). Jezik i moć. Beograd: XX vek.
Kovačević, Miloš (1992). Kroz sintagme i rečenice. Sarajevo: Svjetlost.
Milošević, Ksenija (1972). Neki aspekti semantičkog odnosa konstrukcija pasivne (sa trpnim pridjevom) i refleksivne u savremenom srpskohrvatskom jeziku. Književni jezik. I/ 3–4: 63–86.
Manojlović, Nina (2015). Pasivne konstrukcije u zakonodavno-pravnom funkcionalnom stilu. Srpski jezik. XX: 619–637.
Mrazović, Pavica i Zora Vukadinović (2009). Gramatika srpskog jezika za strance. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića – Dobra vest.
Palmer, Frank Robert (1988). The English Verb. London – New York: Routledge.
Piper, Predrag et al. (2005). Sintaksa savremenoga srpskog jezika: prosta rečenica. U redakciji akademika Milke Ivić. Beograd – Novi Sad: Institut za srpski jezik SANU, Beogradska knjiga – Matica srpska.
Piper, Predrag i Ivan Klajn (2013). Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska.
Quirk, Randolph et al. (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London – New York: Longman.
Savova, Dimka (2012). Pasiv i njegova povezanost s tekstom u svetlu deagentivnosti. U: Srpski jezik, književnost, umetnost: zbornik radova sa VI međunarodnog naučnog skupa (ur. M. Kovačević). Knjiga 1. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet.103–113.
Stanojčić, Živojin i Ljubomir Popović (2002). Gramatika srpskog jezika. Udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Subotić, Ljiljana i Isidora Bjelaković (2005). Iskazivanje i tipologija agensa u pasivnim konstrukcijama (u jeziku pisaca predvukovske epohe uz poređenje sa standardnim jezikom). Naučni sastanak slavista u Vukove dane. 34/1: 55–71.
Tanasić, Sreto (2012). Pasivne rečenice u prozi Ive Andrića. U: Srpski jezik, književnost, umetnost: zbornik radova sa VI međunarodnog naučnog skupa (ur. M. Kovačević). Knjiga 1. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet.93–101.
Tanasić, Sreto (2014). Sintaksa pasiva u savremenom srpskom jeziku. Beograd: Beogradska knjiga.
Tošović, Branko (2002). Funkcionalni stilovi (Funktionale Stile). Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität.
Објављено
15. 01. 2019.
Bрој часописа
Секција
Чланци