РЕЧНИК ПРИЧЕ О БОЈУ КОСОВСКОМ (РУКОПИС ИЛИЈЕ ЈОВАНОВА)

  • Весна Бајић
Кључне речи: историјска лексикографија, старосрпски језик, XVIII век, речник, Прича о боју косовском, Рукопис Илије Јованова

Сажетак

Овај рад представља речник једне од верзија Приче о боју косовскомРукописа Илије Јованова, који је настао средином XVIII века. На основу појединих речи, попут чоек, претпоставља се да је могао настати у Црној Гори. Текст је писан старосрпским језиком, са ретким лексичким наносима из српскословенског језика (нпр. дашти), брзописом и неуређеним правописом, а одликује га присуство и јекавских и екавских форми. С обзиром на то да лексика предстандардног периода развоја српског народног језика до данас није систематски проучена, овај рад представља скромни допринос познавању састава лексикона српског језика ове епохе.

Референце

Даничић, Ђура (1863–1864). Рјечник из књижевних старина српских. Београд: Државна штампарија.
Даничић, Ђура (1874). Историја облика српскога или хрватскога језика до свршетка XVII вијека. Београд: Државна штампарија.
Павловић, Слободан (2006). Детерминативни падежи у старосрпској пословноправној писмености. Нови Сад: Матица српска.
Ређеп, Јелка (2010). Житије кнеза Лазара. Нови Сад: Прометеј.
РМС: Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска, 2007.
РСАНУ: Речник српскохрватског књижевног и народног језика. I–. Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 1959–.
СС: Старославянский словарь, по рукописям X–XI веков. Ур. Цейтлин, Р. М.; Вечерка, Р.; Благова, Э. Москва: Издательство «Русский язык», 1994.
Трифуновић, Ђорђе (1968). Српски средњовековни списи о кнезу Лазару и Косовском боју. Крушевац: Багдала.
Цейтлин, Раля Михайловна (1986). Лексика древнеболгарских рукописей X–XI вв. София: Издательство Болгарской академии наук.
Штављанин-Ђорђевић, Љубица, Мирослава Гроздановић-Пајић и Луција Цернић (1986). Опис ћирилских рукописа Народне библиотеке Србије. Београд: Народна библиотека Србије.
Meljčuk, Igor (2012). Phraseology in the language, in the dictionary, and in the computer. Yearbook of Phraseology. 3/1: 31–56.
Miklosich, Franz (1863). Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum: emendatum auctum. Darmstadt: Scientia Verlag Aalen.
RJAZU: Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I–XXIV. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1880–1976.
Skok, Petar (1971). Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
Škaljić, Abdulah (1966). Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo: Svjetlost.
Објављено
15. 01. 2019.
Bрој часописа
Секција
Чланци