http://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/issue/feed Прилози проучавању језика 2019-09-21T01:35:54+00:00 Душанка Звекић Душановић vlaslo@ptt.rs Open Journal Systems Прилози проучавању језика http://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2187 СИНТАКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА АКТИВНИХ ПАРТИЦИПА У АДВЕРБИЈАЛНОЈ УПОТРЕБИ У РУКOПИСУ А СРПСКЕ АЛЕКСАНДРИДЕ (15. ВЕК) 2019-09-21T01:35:54+00:00 Сања Петровић sanja.lj.petrovic@gmail.com <p>Предмет овог рада јесте анализа активних партиципа у адвербијалној употреби са синтаксичко-семантичког аспекта. Истраживање је спроведено на тексту<em> Српске Александриде</em>, конкретно на препису из друге половине 15. века који је у науци назван <em>Рукопис А</em>, чије издање је приредио Стојан Новаковић 1878. године.</p> <p>Партиципи су представљени у својој основној, адвербијалној, функцији, а затим су представљена и одступања од канонске употребе. У циљу прецизнијег одређења стила проучаваног дела и утврђивања разлика на синтаксичко-семантичком плану употребе анализираних партиципа међу различитим преписима истог текста, добијени резултати поређени су са резултатима анализе партиципа у критичком издању <em>Српске Александриде</em>, у чијој основи се налази препис из друге половине 16. века (дело писано српскословенским језиком нижег стила).</p> 2019-01-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2189 ИНФИНИТИВ У ДЕЛУ СТЕФАНИТ И ИХНИЛАТ: ФИЛОЛОШКА И ФУНКЦИОНАЛНОСТИЛСКА АНАЛИЗА 2019-09-21T01:35:53+00:00 Сања Дакић dakic.sanja2@gmail.com <p>Предмет истраживања овога рада јесте синтаксичко-семантичка анализа употребе инфинитива у преводном српскословенском делу <em>Стефанит и Ихнилат</em> према препису из XVII века. Примарни циљ истраживања јесте утврђивање функционалног опсега употребе инфинитива и инфинитивних конструкција. Како се инфинитив, као номинално средство наслеђено из прасловенске епохе, у вернакулару с еволуцијом језика све чешће замењивао вербалним средствима, у раду се прати и њихов конкурентан однос у функционално-семантичким сферама експликативности и финалности. Резултати филолошке анализе, однос номиналних и вербалних средстава, као и однос општесловенских и књишких употреба инфинитива исказани су процентуално како би прецизније могли указати на функционални стил језика којим је текст писан. Поред свега наведеног, у раду се ради бољег дефинисања стила резултати истраживања пореде са резултатима истраживања спроведеним <em>Хиландарском типику</em> Светога Саве, <em>Животу деспота Стефана</em> Константина Филозофа и критичком издању <em>Српске Александриде</em>.</p> 2019-01-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2190 РЕЧНИК ПРИЧЕ О БОЈУ КОСОВСКОМ (РУКОПИС ИЛИЈЕ ЈОВАНОВА) 2019-09-21T01:35:53+00:00 Весна Бајић vesna.bajic93@gmail.com <p>Овај рад представља речник једне од верзија <em>Приче о боју косовском</em> – <em>Рукописа Илије Јованова</em>, који је настао средином XVIII века. На основу појединих речи, попут <em>чоек</em>, претпоставља се да је могао настати у Црној Гори. Текст је писан старосрпским језиком, са ретким лексичким наносима из српскословенског језика (нпр. <em>дашти</em>), брзописом и неуређеним правописом, а одликује га присуство и јекавских и екавских форми. С обзиром на то да лексика предстандардног периода развоја српског народног језика до данас није систематски проучена, овај рад представља скромни допринос познавању састава лексикона српског језика ове епохе.</p> 2019-01-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2191 ФУНКЦИЈА И ПРЕВОД(ИВОСТ) ФРАЗЕОЛОГИЗАМА У ПЕСМИ „ВРАТИ МИ МОЈЕ КРПИЦЕ” ВАСКА ПОПЕ 2019-09-21T01:35:52+00:00 Дајана Милованов dacam93@gmail.com <p class="00APSTRAKT" style="margin-left: 24.55pt;"><span lang="RU">У овом раду се на примеру песме „Врати ми моје крпице” Васка Попе анализира функција и преводивост српских културно специфичних фразеологизама на енглески језик. Имајући на уму специфичне особине српског језика и метафоричну природу фразеологизама, циљ је био указати на изазов превођења поезије која је заснована на српској културно специфичној лексици. Попини фразеологизми су подељени у три групе (непромењени, „прерушени” и фразеологизми са промењеним значењем) и оригинална и преведена песма су компаративно анализиране с аспекта семантичке и структурне употребе фразеологизама. Поређењем оригинала и превода Ен Пенингтон, испитује се Попин поступак употребе, али и мистификације културног наслеђа садржаног у фразеологизмима с циљем да се понуди модел језичке анализе која би омогућила успешнији и прецизнији превод.</span></p> 2019-01-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2192 PASIVNE KONSTRUKCIJE U PRAVNIM TEKSTOVIMA NA ENGLESKOM I NJIHOVI PREVODNI EKVIVALENTI U SRPSKOM JEZIKU 2019-09-21T01:35:51+00:00 Aleksandra Erić Bukarica aleksandra.eric@yahoo.com <p>Prednost pasivnih konstrukcija u odnosu na aktivne u pravnim tekstovima očitava se prvenstveno u potrebi da agens bude obezličen, a da se težište stavi na radnju ili ono što je obuhvaćeno tom radnjom. Na taj način se mogu neutralisati sve informacije o vršiocu radnje koje bi u aktivnoj rečenici morale biti iskazane.Cilj ovog rada je da se istraži da li se i na koji način pasivne konstrukcije iz pravnog teksta na engleskom, kao izvornog teksta, realizuju u srpskom prevodu, kao ciljnom tekstu.Koristeći relativno mali korpus sačinjen od pravnog teksta na engleskom i njegovog zvaničnog prevoda na srpski, ispitaćemo učestalost pasiva u izvornom tekstu na engleskom i odrediti koje se gramatičke strukture javljaju kao prevodni ekvivalenti engleskih pasivnih konstrukcija u okviru specifičnog funkcionalnog stila kakav je administrativno-pravni. Ispitaćemo na koji način izvorni tekst na engleskom jeziku utiče na izbor struktura u ciljnom tekstu na srpskom, kao i da li se može primetiti određena sistematičnost u njihovom pojavljivanju.</p> 2019-01-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2193 ОБРАЋАЊЕ САГОВОРНИКУ У ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА 2019-09-21T01:35:51+00:00 Марија Милосављевић marija.millosavljevic@gmail.com <p>У раду се анализирају језичка средства за исказивање учтивости у домаћим електронским медијима и испитују се форме обраћања гостима од стране новинара. Циљ је да се установи како се водитељи информативних емисија на домаћим ТВ каналима обраћају својим гостима. Језичка средства која се анализирају јесу заменичке форме <em>ти</em> и <em>ви</em>. Испитују се начини на које новинари изражавају поштовање и професионалну дистанцу према гостима. Обраћање <em>ти</em>/<em>ви</em> чини окосницу учтивог обраћања саговорнику. Избором заменице <em>ти</em> или <em>ви</em> говорник изражава свој став и однос према другој особи. Етикеција учтивог обраћања у јавном дискурсу подразумева да се непознатом саговорнику мора персирати. У ТВ емисијама персирање је флексибилног карактера и препуштено је одлуци новинара.</p> 2019-01-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2194 ДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ ИЗ ВОЈВОЂАНСКОГ СЕЛА КРУШЧИЋ 2019-09-21T01:35:50+00:00 Миљана Чопа miljana227@gmail.com <p class="00APSTRAKT"><span lang="RU">У раду су приказани дијалекатски текстови из војвођанског села Крушчић, чији су житељи црногорски досељеници, носиоци херцеговачко-крајишког дијалекта, уз кратак осврт на резултате досадашњих истраживања и основне карактеристике говора овог села.</span></p> 2019-01-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement##